Početna
 

Dopunjeno priopćenje u vezi roka za podnošenje imovinske kartice novih obveznika Zakona o sprječavanju sukoba interesa

Povodom povećanog broja upita novih obveznika Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ br. 143/2021., dalje : ZSSI),  u vezi rokova za podnošenje imovinske kartice radi stupanja na dužnost, nastavno na priopćenje objavljeno 21. siječnja 2022 g., Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa (dalje: Povjerenstvo) daje sljedeće dopunjeno priopćenje.

Ukazujemo da obveznici ne mogu podnijeti imovinsku karticu dok im nije otvoren korisnički račun, za čije otvaranje Povjerenstvu moraju podnijeti popunjeni i ovjereni zahtjev za otvaranjem korisničkog računa, čiji se obrazac nalazi na mrežnim stranicama Povjerenstva. Registracijski mail koji navedu u zahtjevu ujedno služi kao korisničko ime za prijavu u korisnički račun, dok će lozinku odrediti obveznici sami nakon obavijesti o otvaranju korisničkog računa.

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.sukobinteresa.hr%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fdoc%2Fzahtjev_za_otvaranjem_korisnickog_racuna.docx%3F1&wdOrigin=BROWSELINK 

Stoga, svi obveznici koji do sada nisu podnijeli valjano popunjen i ovjeren zahtjev za otvaranjem korisničkog računa, trebaju ga podnijeti čim prije, a najkasnije do 19. veljače 2022.g.

Ukoliko je obveznik već podnio valjano popunjen i ovjeren zahtjev za otvaranjem korisničkog računa, temeljem istog će biti otvoren korisnički račun obveznika.

Sukladno članku 59. stavku 2. ZSSI-a, osobe iz članka 3. ZSSI-a koje su prvi put postale obveznici podnošenja imovinske kartice stupanjem na snagu ZSSI-a (25. prosinca 2021. g.) dužne su podnijeti imovinske kartice u roku od 30 dana od dana donošenja pravilnika iz članka 11. stavka 10. toga Zakona.

Pravilnik o imovinskoj kartici obveznika Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ br. 8/22.) donesen je 19. siječnja 2022. g. te je stupio na snagu 20. siječnja 2022 .g.

Ovaj Pravilnik donesen je na vrijeme za uspostavu potpune i nedvosmislene pravne osnove za ispunjenje godišnje obveze podnošenja imovinske kartice do 31. siječnja 2022.g. za prethodnu 2021. godinu od strane svih obveznika, koji su u vrijeme stupanja na snagu novog Zakona imali obvezu podnošenja imovinske kartice na temelju prethodno važećeg Zakona o sprječavanju sukoba interesa (»Narodne novine«, br. 26/11., 12/12., 126/12., 48/13., 57/15. i 98/19.).  No, slijedom stupanja navedenog Pravilnika na snagu, počeo je teći rok za podnošenje imovinske kartice povodom stupanja na dužnost svim novim obveznicima te je zadnji dan tako utvrđenog roka 19. veljače 2022. g.

Međutim, napominjemo da će se po podnesenim zahtjevima moći otvarati korisnički računi tek kad Povjerenstvu prispiju svi zatraženi podaci o novim tijelima i obveznicima koji u istima obnašaju dužnost i nakon što ti podaci budu uneseni u Registar pravnih osoba i Registar obveznika koji vodi Povjerenstvo. Imajući u vidu dinamiku pristizanja podataka o novim tijelima i obveznicima koje Povjerenstvo samo nije moglo pouzdano utvrditi te da Povjerenstvo ima ograničene tehničke i ljudske kapacitete, obveznicima će korisnički računi biti otvoreni ili nedugo prije ili tek nakon isteka gore navedenog roka za podnošenje imovinskih kartica, iako su pravovremeno podnijeli zahtjev.

Slijedom navedenog, obveznici koji su pravovremeno podnijeli zahtjev za otvaranjem korisničkog računa neće biti odgovorni za protek gore navedenog roka za podnošenje imovinske kartice povodom stupanja na dužnost, već su dužni podnijeti imovinsku karticu kada na email adresu, navedenu u zahtjevu za otvaranjem korisničkog računa, dobiju obavijest da im je otvoren korisnički račun, u što je moguće kraćem roku, a najkasnije u roku od 30 dana od zaprimanja obavijesti.

U međuvremenu, obveznici se mogu upoznati sa sadržajem imovinske kartice, s podacima koji se u nju prijavljuju i s načinom popunjavanja i slanja obrasca, uvidom u demo obrazac imovinske kartice i detaljne upute za popunjavanje i podnošenje imovinske kartice, objavljene na mrežnim stranicama Povjerenstva.

https://www.sukobinteresa.hr/hr/demo-obrasca-za-podnosenje-izvjesca-o-imovinskom-stanju-duznosnika

https://www.sukobinteresa.hr/hr/upute/uputa-za-podnosenje-izvjesca-o-imovinskom-stanju

Napominjemo da će 22. veljače 2022. g. obrazac imovinske kartice biti objavljen s određenim manjim brojem dodatnih polja, kao i da će na istim mrežnim stranicama biti objavljene dopunjena Pravila i upute za popunjavanje obrasca i podnošenje imovinske kartice.

S tim u vezi objavljeno je priopćenje na mrežnim stranicama Povjerenstva (https://www.sukobinteresa.hr/hr/priopcenja/preliminarna-obavijest-o-promjenama-u-obrascu-imovinske-kartice-dopuni-pravila-uputa-za).