Početna
 

Preliminarna obavijest o promjenama u obrascu imovinske kartice i dopuni pravila i uputa za popunjavanje i podnošenje obrasca imovinske kartice

 

Člankom 11. stavkom 9. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ br. 143/21., dalje ZSSI) propisano je da je Povjerenstvo obvezno obavijestiti obveznike o promjenama u obrascu i pravilima za podnošenje imovinskih kartica putem objave na mrežnim stranicama Povjerenstva najkasnije 15 dana prije navedene promjene.

Slijedom navedenog, Povjerenstvo obavještava obveznike da će 22. veljače 2022. g., nastavno na donošenje Pravilnika o imovinskoj kartici obveznika Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj 8/22.), pustiti u primjenu u manjoj mjeri sadržajno izmijenjen i dopunjen elektronički obrazac imovinske kartice. Neće biti nikakvih promjena u formi i načinu podnošenja u odnosu na trenutno važeći obrazac.

U bitnom, izmjene se odnose na pojmovnu prilagodbu odredbama novog ZSSI-a,  na dodavanje podataka o ostavitelju u slučaju kada je imovina obveznika ili njegova partnera ili maloljetne djece stečena nasljeđivanjem, zatim na mogućnost prijave kriptovaluta te u rubrici u kojoj se prijavljuju poslovni udjeli i dionice u trgovačkim društvima, u pogledu prijave prijenosa upravljačkih prava na povjerenika, koja obveza više ne postoji kada je veličina udjela u temeljnom kapitalu 0,5% i više, nego tek kada je 5% i više.

Ujedno, isti dan objavit će se dopuna detaljnih uputa za popunjavanje obrasca imovinske kartice, iste će se pojmovno prilagoditi novom ZSSI-u te će i promijeniti naziv u Pravila i upute za popunjavanje podnošenje obrasca imovinske kartice. Ovim dopunama popratit će se gore navedene dopune obrasca, a ujedno će se dodati daljnje tehničke i ostale upute i pravila popunjavanja konkretnih podataka i daljnja pojašnjenje za koja se kroz praksu ukazala potreba.

Ističemo da, sukladno članku 59. stavku 3. ZSSI-a, obveznici ne moraju podnositi imovinske kartice samo zato što je objavljen dopunjeni obrazac, već će biti dužni nadopuniti obrazac novim traženim podacima kada će podnositi novu imovinsku karticu povodom nastupa neke od obveza, propisanih člankom 10. ZSSI-a.