Početna
 

Nadležnosti

Nadležnost Povjerenstva

 • pokretanje postupaka sukoba interesa i donošenje odluka o tome dali određeno djelovanje ili propust obveznika predstavlja povredu odredbi ovog Zakona,
 • davanje mišljenja na zahtjev obveznika kada su u dvojbi je li neko njihovo ponašanje u skladu s načelima javnih dužnosti,
 • propisivanje i utvrđivanje sadržaja obrazaca imovinske kartice,
 • ustrojavanja Registra obveznika radi primjene pojedinih odredbi ovog Zakona,
 • donošenje podzakonskih akata vezanih za provedbu ovog Zakona,
 • izrada smjernica i uputa obveznicima u svrhu učinkovitog sprječavanja sukoba interesa,
 • provođenje edukacija obveznika u pitanjima sukoba interesa i podnošenja imovinske kartice,
 • suradnja s nadležnim tijelima u svrhu provedbe ovog Zakona,
 • suradnja s nevladinim organizacijama,
 • ostvarivanje međunarodne suradnje sa sličnim tijelima u području sprječavanja sukoba interesa,
 • obavljanje drugih poslova određenih ovim Zakonom

 Nakon što Povjerenstvo utvrdi povredu pojedinih odredbi Zakona može obveznicima izreći izreći slijedeće sankcije:

 • opomenu,
 • obustavu isplate dijela neto mjesečne plaće i
 • javno objavljivanje odluke Povjerenstva na trošak obveznika.

 Protiv odluke Povjerenstva može se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske.