Početna
 

Uputa za popunjavanje obrasca izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

I UVOD

           

Jedna od mjera sprječavanja sukoba interesa i učinkovito sredstvo u borbi protiv korupcije je i obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju čijom se javnom objavom postiže uvid i kontrola zainteresirane javnosti nad imovinom dužnosnika za vrijeme obnašanja javne dužnosti, podizanje razine transparentnosti u obnašanju javnih dužnosti te jačanje povjerenja građana u tijela javne vlasti.

Obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju dužnosnika propisana je člankom 8. i člankom 9. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine”, broj 26/11., 12/12., 126/12. i 48/13. - pročišćeni tekst Zakona, 57/15 i 98/19, u daljnjem tekstu: ZSSI).

Izvješće o imovinskom stanju sadrži podatke o dužnosti koju dužnosnici obnašaju uz primanje plaće (profesionalno) ili uz primanje određene naknade ili bez naknade (neprofesionalno odnosno volonterski), o ostalim dužnostima koje obnašaju, odnosno djelatnostima koje obavljaju, o djelatnosti koju su obavljali neposredno prije stupanja na dužnost i podatke o imovini dužnosnika te imovini njegova bračnog, izvanbračnog druga ili životnog partnera i malodobne djece sa stanjem na dan podnošenja izvješća. Iznimno, ukoliko izvješće nije podneseno u propisanom roku, podnosi se sa stanjem na dan isteka roka za podnošenje.

Podatci o imovini dužnosnika obuhvaćaju podatke o naslijeđenoj i o stečenoj imovini. Podatci o imovini obuhvaćaju podatke o svim stečenim nekretninama, o pokretninama veće vrijednosti čija je pojedinačna vrijednost veća od 30.000,00 kuna, osim predmeta kućanstva i odjevnih predmeta, o poslovnim udjelima i dionicama u trgovačkim društvima, o novčanoj štednji, o dugovima, preuzetim jamstvima i ostalim obvezama, o dohotku od nesamostalnog rada, dohotku od samostalne djelatnosti, dohotku od imovine i imovinskih prava, dohotku od osiguranja i kapitala kao i o drugim vrstama dohotka te primicima na koje se ne plaća porez na dohodak.

Svi podatci o imovini dužnosnika, njegova bračnog, izvanbračnog druga ili životnog partnera i malodobne djece su javni i Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) ih objavljuje na svojoj internetskoj stranici.

Ne objavljuju se osobni podatci dužnosnika, članova njegove obitelji i ostalih osoba sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ.

Polja na obrascu s podatcima koji se ne objavljuju označena su znakom  .

Uputom je obuhvaćen krug osoba koje su sukladno ZSSI-u obvezne Povjerenstvu dostaviti izvješće o imovinskom stanju, rokovi podnošenja, način i postupak popunjavanja izvješća te pojašnjenja, napomene i preporuke Povjerenstva radi jednostavnijeg i učinkovitijeg dostavljanja podataka o imovinskom stanju dužnosnika.

 

II OBVEZNICI

PODNOŠENJA IZVJEŠĆA O IMOVINSKOM STANJU

 

Sukladno članku 8. ZSSI-a obveznici podnošenja izvješća o imovinskom stanju su:

 • dužnosnici taksativno navedeni u članku 3. stavku 1. ZSSI-a,
 • obnašatelji dužnosti koje kao dužnosnike imenuje ili potvrđuje Hrvatski sabor, imenuje Vlada Republike Hrvatske ili Predsjednik Republike Hrvatske (osim osoba koje imenuje predsjednik Republike Hrvatske u skladu s odredbama Zakona o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske),
 • rukovodeći državni službenici koje imenuje Vlada Republike Hrvatske na temelju prethodno provedenog natječaja.

III ROKOVI

PODNOŠENJA IZVJEŠĆA O IMOVINSKOM STANJU

 

Člankom 8. ZSSI-a propisani su rokovi u kojima su dužnosnici obvezni podnijeti izvješće o imovinskom imovinsku i to:

Dužnosnici taksativno navedeni u članku 3. stavku 1. ZSSI-a i obnašatelji dužnosti koje kao dužnosnike imenuje ili potvrđuje Hrvatski sabor, imenuje Vlada Republike Hrvatske ili Predsjednik Republike Hrvatske:

 • u roku 30 dana od dana stupanja na dužnost,
 • u roku 30 dana po prestanku obnašanja javne dužnosti,
 • istekom godine - ako je tijekom godine nastupila bitna promjena imovinskog stanja,
 • u roku od 30 dana po proteku 12 mjeseci od dana prestanka obnašanja dužnosti odnosno razrješenja.

Rukovodeći državni službenici koje imenuje Vlada Republike Hrvatske na temelju prethodno provedenog natječaja:

 • u roku od 30 dana od dana imenovanja,
 • svake četvrte godine za vrijeme trajanja službe,
 • istekom godine - ako je tijekom godine nastupila bitna promjena imovinskog stanja,
 • u roku 30 dana po razrješenju.

Dužnosnici koji su na izborima ponovno izabrani ili imenovani na istu dužnost, bez obzira obnašaju li dužnost profesionalno ili neprofesionalno (volonterski), obvezni su u roku 30 dana od dana stupanja na dužnost podnijeti jedno izvješće o imovinskom stanju za početak mandata nove dužnosti, uz naznaku svrhe podnošenja “Ponovno imenovanje/izbor na istu dužnost”.

U slučaju da je dužnosnik ponovo izabran, ali na neku drugu dužnost, u obvezi je podnijeti izvješće o imovinskom stanju za prestanak obnašanja ranije dužnosti, ali i izvješće o imovinskom stanju za početak obnašanja nove dužnosti.

 

IV POSTUPAK

PODNOŠENJA IZVJEŠĆA O IMOVINSKOM STANJU

 

Izvješće o imovinskom stanju podnosi se isključivo popunjavanjem elektroničkog obrasca koji je objavljen na internetskoj stranici Povjerenstva www.sukobinteresa.hr i podnošenjem u propisanom obliku.

Mogućnost podnošenja izvješća o imovinskom stanju imaju samo korisnici uneseni u registar dužnosnika. Dužnosnik je u mogućnosti podnijeti izvješće o imovinskom stanju samo ako je prethodno izvješće o imovinskom stanju podneseno u propisanom obliku i nad istim proveden postupak prethodne provjere.

Svaki dužnosnik, da bi mogao podnijeti izvješće o imovinskom stanju, mora imati otvoren korisnički račun. U tu svrhu, u obvezi je podnijeti zahtjev za otvaranjem korisničkog računa putem obrasca koji se nalazi na internetskoj stranici Povjerenstva, link: https://www.sukobinteresa.hr/user.

Zahtjev je potrebno ispravno popuniti, potpisati i ovjeriti od strane pravne osobe u kojoj dužnosnik obnaša dužnost te poslati poštom na adresu Povjerenstva.

U zahtjevu je potrebno navesti e-mail adresu (tzv „registracijski mail“) koja će dužnosniku služiti za elektroničku komunikaciju s Povjerenstvom (primanje obavijesti o korisničkom računu i podsjetnika na podnošenje izvješća) te kao korisničko ime za pristup korisničkom računu. Potrebno je odrediti e-mail adresu koja će dužnosniku uvijek biti dostupna, pa i nakon kraja mandata, radi mogućnosti podnošenja izvješća o imovinskom stanju i drugih obveza. Stoga se preporuča koristiti privatne e-mail adrese (npr. gmail i sl.)

Nakon što zahtjev za otvaranjem korisničkog računa bude uspješno obrađen, na e-mail adresu navedenu u zahtjevu dužnosniku će biti upućen e-mail s korisničkim imenom kao i uputa za određivanje lozinke.

Pri ispunjavanju obrasca za podnošenje imovinskog stanja preporučeno je koristiti stolno ili prijenosno računalo s jednim od sljedećih preglednika:

 • Internet Explorer 10+
 • Microsoft Edge
 • Chrome v35+
 • Opera v24+
 • Safari 5.1
 • Firefox v32+

Prilikom pripreme obrasca izvješća o imovinskom stanju dužnosnika, web rješenje provjerava postoji li prethodno izvješće podneseno na elektronskom obrascu.

U slučaju da je dužnosnik već ranije podnio takvo izvješće o imovinskom stanju, posljednje podneseno izvješće će biti automatski dohvaćeno, a obrazac će biti pretpopunjen podacima iz posljednjeg izvješća.

Uneseni podaci na obrascu automatski se spremaju svake 3 minute, o čemu upozorava posebna obavijest koja se pojavljuje na zaslonu računala.

Nakon popunjavanja obrasca izvješća o imovinskom stanju i pritiskom opcije „Provjeri da li je obrazac ispravno popunjen”, ako je obrazac ispravno i potpuno popunjen, dužnosniku se omogućuje kontrola unesenih podataka u pdf formatu. Pdf format koji se generira prije slanja u svrhu kontrole nije predviđen za ispis, vlastoručni potpis i podnošenje.

U ovom trenutku dužnosnik je pritiskom na opciju „Nastavi uređivati” u mogućnosti nastaviti unos ili izmjenu podataka u obrascu.

Ako obrazac nije ispravno popunjen u trenutku kada podnositelj odabere potpisivanje i podnošenje, na naslonu računala pojavljuje se popis pogrešno ili nepotpuno ispunjenih polja, koje dužnosnik treba ispraviti ili dopuniti, nakon čega ponavlja aktiviranje opcije „Provjeri da li je obrazac ispravno popunjen” te bira između opcija “Nastavi uređivati” odnosno “Pošalji”.

Izvješće o imovinskom stanju, nakon što je pravilno i potpuno popunjen elektronički obrazac, može se podnijeti na dva načina i to podnošenjem poštom vlastoručno potpisanog, ispisanog PDF-a izvješća koje je prethodno poslano elektronički ili podnošenjem popunjenog obrasca izvješća s elektroničkim potpisom.

Ako dužnosnik odabere opciju podnošenja izvješća s vlastoručnim potpisom, izvješće o imovinskom stanju najprije se šalje u elektroničkom obliku u sustav Povjerenstva, a dužnosnik se preusmjerava na korisnički račun gdje je u mogućnosti pratiti promjenu statusa podnesenog izvješća i ispisati poslano izvješće u PDF formatu. Ujedno, dužnosnik će zaprimiti poslano izvješće o imovinskom stanju u PDF formatu na adresu njegova registracijskog maila. Isti PDF generiran u korisničkom računu ili zaprimljen na mail, potrebno je ispisati, vlastoručno potpisati i ovjeriti na niže opisani način.

Nakon ispisa izvješća o imovinskom stanju dužnosnik svojim potpisom na obrascu jamči da su podatci koje je unio u obrazac istiniti i potpuni te da su u obrascu navedeni svi podatci o njegovoj imovini i stalnim prihodima te imovini njegova bračnog druga, izvanbračnog druga ili životnog partnera i malodobne djece.

U cilju osiguravanja od moguće zlouporabe identiteta dužnosnika, na obrascu izvješća o imovinskom stanju nužna je ovjera žigom i potpisom osobe ovlaštene za davanje pečata u pravnoj osobi u kojoj dužnosnik obnaša dužnost (dakle, ne čelni dužnosnik u tijelu, nego npr. glavni tajnik ministarstva, pročelnik u općini i sl.). Ovom ovjerom samo se potvrđuje identitet potpisnika odnosno dužnosnika koji podnosi izvješće, a za podatke navedene u obrascu odgovara isključivo dužnosnik koji ga podnosi. Ako je dužnosnik prestao obnašati dužnost, ovjera pravne osobe u kojoj je obnašao dužnost nije potrebna.

Ispisani, vlastoručno potpisani (i ovjereni tijekom mandata dužnosnika) obrazac izvješća o imovinskom stanju dužnosnika potrebno je u izvorniku, dostaviti Povjerenstvu osobno predajom u prijemnu pisarnicu Povjerenstva ili preporučeno poštom uz naznaku pošiljatelja, na adresu:

 • Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
 • Ulica kneza Mislava 11/3
 • 10000, Zagreb

Ako dužnosnik odabere opciju podnošenja izvješća s elektroničkim potpisom, iz elektroničkog obrasca će biti upućen na prijavu u sustav NIAS putem portala e-Građani, uz vjerodajnicu odgovarajuće sigurnosne razine, u kojem će moći izvršiti elektronički potpis XML dokumenta izvješća o imovinskom stanju. Nakon uspješnog elektroničkog potpisa, izvješće o imovinskom stanju bit će poslano u elektroničkom obliku u sustav Povjerenstva te se u tom trenutku smatra valjano podnesenim, odnosno ne podnosi se također i u ispisanom i vlastoručno potpisanom obliku. PDF elektronički potpisanog izvješća o imovinskom stanju preusmjerit će se u korisnički račun dužnosnika, ali samo u svrhu mogućnosti ispisa za njegove vlastite potrebe.

Povjerenstvo ni na koji način ne propisuje niti utječe na tehnički postupak elektroničke identifikacije i elektroničkog potpisivanja odnosno na određivanje mogućih vjerodajnica odgovarajuće sigurnosne razine, potrebnih za elektronički potpis, već je isto u nadležnosti Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva (kontakti: https://gov.hr/hr/pomoc/22 , https://rdd.gov.hr/kontakti/84 )

Ukoliko dužnosnik radi tehničkih poteškoća ili iz bilo kojeg drugog razloga odustane od elektroničkog potpisivanja izvješća o imovinskom stanju, može se vratiti u elektronički obrazac i izvješće o imovinskom stanju podnijeti Povjerenstvu slanjem istog u elektroničkom obliku uz vlastoručni potpis i ovjeru ispisanog PDF formata i dostavom istog Povjerenstvu.

 

VAŽNA NAPOMENA

S obzirom na činjenicu da je za popunjavanje obrasca izvješća o imovinskom stanju potreban cijeli niz podataka koji se odnose na imovinu dužnosnika i imovinu njegova bračnog druga, izvanbračnog druga ili životnog partnera i malodobne djece (u daljnjem tekstu: članovi obitelji), ukazujemo dužnosnicima na potrebu prikupljanja dokumentacije prije pristupa ispunjavanju obrasca izvješća iz koje će biti vidljivi sljedeći podatci:

 • osobni podatci dužnosnika i članova obitelji (uključujući i OIB);
 • kontakt podatci pravne osobe u kojoj obnaša dužnost (adresa, telefon, e-mail);
 • točan datum početka mandata i predviđeni kraj mandata, a kod izvješća za prestanak obnašanja dužnosti točan datum kraja mandata;
 • podatci o drugoj javnoj dužnosti za koju ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju (naziv dužnosti, točan datum početka i završetka mandata, naziv i OIB i kontakt podaci pravne osobe: adresa, telefon, e-mail);
 • podatci o poslovima koje dužnosnik obavlja tijekom obnašanja dužnosti (naziv radnog mjesta/funkcija; naziv, OIB i sjedište pravne osobe, iznos neto primitaka na mjesečnoj razini, datum početka i kraja obavljanja poslova);
 • podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije početka obnašanja mandata odnosno dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu (naziv radnog mjesta/funkcije/dužnosti; naziv, OIB i sjedište pravne osobe / tijela, datum početka i kraja obavljanja poslova/mandata);
 • podatci o prihodima dužnosnika od dužnosti koju obnaša: 
  • bruto i neto iznos mjesečne plaće ili,
  • iznos mjesečne volonterske naknade;
 • podatci o plaći bračnog druga, izvanbračnog druga ili životnog partnera (naziv i OIB poslodavca, bruto i neto iznos plaće na mjesečnoj razini);
 • podatci o ostalim prihodima dužnosnika i bračnog druga, izvanbračnog druga ili životnog partnera (vrsta primitka, pravna osnova primitka, naziv i OIB isplatitelja, neto iznos primitka);
 • podaci o subvencijama/donacijama/poticajima/stipendijama (naziv i OIB isplatitelja, neto iznos);
 • podatci o obvezama dužnosnika i članova obitelji (vrsta obveze, vjerovnik, nositelj obveze, iznos, valuta, godina zaduženja, rok vraćanja, iznos mjesečnog anuiteta, ugovorena kamatna stopa);
 • podatci o potraživanjima (vrsta potraživanja, iznos, vremenski raspon, ime i OIB dužnika), 
 • podatci o nekretninama (vrsta, država, mjesto, katastarska općina i katastarska čestica, broj ZK uloška, površina, približna tržišna vrijednost, način stjecanja, vlasnički udio);
 • podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar (vrsta, godina proizvodnje tip, oblik vlasništva, vrijednost i način stjecanja);
 • podaci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 kuna (vrsta, oblik vlasništva, vrijednost i način stjecanja);
 • podatci o poslovnim udjelima, dionicama, vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba ili poslovnim subjektima samostalnih djelatnosti (vrsta; naziv, OIB i sjedište poslovnog subjekta; postotak i broj; vrijednost; oblik vlasništva, način stjecanja, podatke o izvršenom prijenosu prava raspolaganja na drugu osobu i podatci te osobe);
 • podatci o štednji (iznos, valuta, oblik vlasništva, način stjecanja),
 • podatci o ostalim članstvima dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama (naziv, OIB i sjedište pravne osobe, datum početka i prestanka članstva, funkcije).

 

V POPUNJAVANJE OBRASCA IZVJEŠĆA O IMOVINSKOM STANJU

 

UVODNE NAPOMENE

Izvješće o imovinskom stanju sastoji se od više cjelina u kojima se nalaze rubrike i polja za unos podataka.
Prilikom popunjavanja obrasca izvješća dužnosnik je obvezan popuniti polja s oznakom .

Ako dužnosnik ima više istovrsnih podataka za unos (primjerice: više djece, više vrsta obveza, više vrsta prihoda, potraživanja, nekretnina i dr.) nakon prvog unosa klikom na opciju “Dodaj podatak o...“ koja se nalazi u plavom kvadratiću, otvorit će se ponovno prazna polja za unos novih podataka. Unos podataka u nova prazna polja bit će moguć nakon ispravnog popunjavanja prethodnih polja.

Kod većine rubrika nalazi se početno polje s oznakom „Odaberite“ gdje iz padajućeg izbornika treba izabrati jednu od ponuđenih opcija.

Ako se radi o rubrikama koje se odnose na podatke o članovima obitelji, odnosno o rubrikama u kojima se pojavljuje opcija „ Postoji“ ili „Ne postoji“, nakon odabira opcija koje označavaju postojanje članova obitelji, otvorit će se dodatna polja za unos podataka u toj rubrici (primjerice: ime, prezime i OIB bračnog druga). Kada se otvore dodatna polja za unos podataka, njihovo popunjavanje je obvezno, s izuzetkom polja označenih zelenom bojom, koja nije obvezno popuniti.

Ako se u rubrici „Podatci o djeci“ unese podatak o malodobnom djetetu, u rubrikama koje se odnose na vlasništvo nekretnina, pokretnina, poslovnih udjela, dionica i vrijednosnih papira u poslovnim subjektima te novčane štednje, u padajućem izborniku u rubrici „Oblik vlasništva“ pojavit će se, između ostalih, i opcija s imenom malodobnog djeteta, dok će u slučaju naznake malodobnog djeteta kao vlasnika, u objavljenoj verziji izvješća u ovoj rubrici stajati naznaka  „Malodobno dijete“.

U izvješću o imovinskom stanju dužnosnika obavezno se prijavljuju primici (dohodak/dobit) i imovina koji glase na poslovne subjekte samostalnih djelatnosti ili služe njihovu poslovanju, a čiji je dužnosnik ili dužnosnikov bračni/izvanbračni drug ili životni partner vlasnik/nositelj , s obzirom da isti subjekti (obrt, OPG, samostalne liječničke ordinacije i sl.) posluju pod OIB-om njihova vlasnika/nositelja.

 

OPĆE INFORMACIJE IZVJEŠĆA O IMOVINSKOM STANJU

Svrha podnošenja izvješća o imovinskom stanju

U ovoj rubrici potrebno je iz padajućeg izbornika izabrati jedno od ponuđenih opcija:

 • stupanje na dužnost
 • prestanak obnašanja dužnosti
 • ponovno imenovanje/izbor na dužnost
 • promjena
 • ispravak podataka
 • protek 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
 • protek 4 godine od imenovanja

Ako dužnosnik prestaje obavljati dužnost i istovremeno stupa na neku drugu dužnost, odabirom opcije “Prestanak obnašanja dužnosti“ omogućeno mu je istovremeno podnošenje izvješća o imovinskom stanju za prestanak obnašanja stare dužnosti i izvješća u povodu stupanja na novu dužnost.

Kod izbora opcije „Promjena” i „Ispravak podataka” dužnosnik u odgovarajuću rubriku unosi podatke koji se mijenjaju odnosno ispravljaju. Preporuka je da dužnosnik u rubrici „Napomena” kratko obrazloži sadržaj promjene odnosno razlog ispravka izvješća.

Opcija „Protek 4 godine od imenovanja“ odabire se kod podnošenja izvješća od strane rukovodećih državnih službenika koji su u obvezi podnijeti izvješće o imovinskom stanju svake četvrte godine za vrijeme obnašanja službe.

U izvješću o imovinskom stanju sa svrhom „Protek 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti“ prijavljuje se imovinsko stanje i drugi traženi podaci sa stanjem na dan proteka toga roka.

Opcija „Ispravak podataka“ odabire se u slučajevima kada je dužnosnik kod podnošenja prethodnog izvješća o imovinskom stanju, koje je odobreno i objavljeno od strane Povjerenstva, počinio pogreške u imenima, brojevima, nazivima, pogreške u izračunu pojedinih podataka, kao i kada je prilikom unosa podataka u obrazac počinio druge slične faktografske pogreške. 

 

Napomena:

U slučaju kada prethodno podneseno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika u postupku prethodne provjere nije odobreno niti objavljeno zbog određene nepravilnosti, potrebno je prilikom ponovnog pravilnog popunjavanja izvješća sukladno uputama Povjerenstva, odabrati svrhu zbog koje je izvješće inicijalno podneseno, a ne svrhu „Ispravak podataka".

 

OPĆE INFORMACIJE O DUŽNOSNIKU

U ovu skupinu rubrika upisuju se osobni podaci dužnosnika i članova njegove obitelji i to:

 • puno ime i prezime dužnosnika,
 • registracijski e-mail (osobni e-mail dužnosnika na koji će se dostavljati podaci o korisničkom računu i ostale obavijesti koje su namijenjene isključivo dužnosniku),
 • OIB dužnosnika,
 • datum rođenja - odabirom datuma iz ponuđenog kalendara,
 • stručna sprema – upisuje se formalno priznata stručna sprema odabirom jedne od opcija iz padajućeg izbornika,
 • zvanje - puni naziv zvanja stečenog formalnim obrazovanjem,
 • stranačka pripadnost - odabirom iz padajućeg izbornika. Ukoliko u padajućem izborniku trenutno nema stranke kojoj je dužnosnik član, molimo dužnosnika da o tome pismeno obavijesti Povjerenstvo kako bi se u padajući izbornik ta stranka mogla dodati, 
 • podatci o bračnom/ izvanbračnom drugu /životnom partneru (ime i prezime, OIB),
 • podatci o djeci (ime i prezime, OIB i datum rođenja) - upisuju se u ovu rubriku bez obzira na to je li dijete malodobno ili ne te ima li imovinu ili ne,
 • podatci o prebivalištu prema službenoj evidenciji Ministarstva unutarnjih poslova (grad, ulica, kućni broj, broj mobitela (telefona))
 • podatci o boravištu - ukoliko dužnosnik pored prebivališta ima i boravište, u polju „Boravište“ odabrat će opciju „Postoji“ nakon čega će u polja koja će se pojaviti upisati podatke o boravištu prema službenoj evidenciji Ministarstva unutarnjih poslova (grad, ulica, kućni broj, broj telefona).

Napomena

Ako u padajućem izborniku za unos prebivališta ili boravišta nema odgovarajućeg mjesta jer se isto ne nalazi u Republici Hrvatskoj, potrebno je kontaktirati Povjerenstvo radi unosa tog mjesta u padajući izbornik.

 

DUŽNOST ZA KOJU SE PODNOSI IZVJEŠĆE O IMOVINSKOM STANJU (DUŽNOST KOJA JE PRVA NASTUPILA*)

U ovu skupinu rubrika upisuju se podaci o dužnosti koju dužnosnik obnaša i to:

 • naziv dužnosti - odabirom jedne od dužnosti iz padajućeg izbornika,
 • puni naziv tijela/pravne osobe obnašanja dužnosti - odabirom jedne od opcija iz padajućeg izbornika, 
 • adresa obnašanja dužnosti (grad, ulica, kućni broj),
 • ostale informacije o dužnosti,
  • službeni telefon, službeni fax, službeni e-mail, službeni mobitel,
  • datum početka mandata (datum formalnog stupanja na dužnost) i predviđeni datum kraja mandata – odabirom datuma iz ponuđenog kalendara,
  • način obnašanja dužnosti – odabirom jedne od opcija (profesionalno ili volonterski),
  • stvarni datum kraja mandata (navodi se u izvješćima povodom prestanka obnašanja dužnosti i proteka 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti) – odabirom datuma iz ponuđenog kalendara.

* Ako dužnosnik obnaša dvije dužnosti za koje postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju, u ovu rubriku uvijek se upisuje ona dužnost koju je dužnosnik prije počeo obnašati. U slučaju da ova dužnost prestane prije druge dužnosti, prilikom podnošenja izvješća o imovinskom stanju povodom prestanka obnašanja te dužnosti potrebno je naznačiti stvarni datum kraja mandata u podacima o toj dužnosti, a tek u narednom izvješću može se brisati podatke o toj dužnosti čiji je mandat prestao.

 

DRUGA DUŽNOST ZA KOJU POSTOJI OBVEZA PODNOŠENJA IZVJEŠĆA O IMOVINSKOM STANJU

Ukoliko dužnosnik obnaša i drugu dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju, nakon odabira opcije „Postoji“ u polja koja će otvoriti u obvezi je upisati podatke o toj dužnosti i to:

 • dužnost - odabirom jedne od dužnosti iz padajućeg izbornika,
 • puni naziv tijela/pravne osobe obnašanja dužnosti - odabirom jedne od opcija iz padajućeg izbornika,
 • adresa obnašanja dužnosti (grad, ulica, kućni broj),
 • ostale informacije o dužnosti:
  • službeni telefon, službeni fax, službeni e-mail, službeni mobitel,
  • datum početka mandata (datum formalnog stupanja na dužnost) i predviđeni datum kraja mandata – odabirom datuma iz ponuđenog kalendara,
  • način obnašanja dužnosti (profesionalno ili volonterski).

Ako dužnosnik podnosi izvješće povodom stupanja na drugu dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća, a u tom trenutku već obnaša dužnost koju je prethodno prijavio odnosno na koju je prethodno stupio, ta prethodno prijavljena dužnost ostaje navedena u rubrici “Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju”, a ova nova dužnost, povodom koje se izvješće podnosi, upisuje se u ovu rubriku.

U slučaju da je mandat na dužnosti, koja je upisana u rubrici “Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju”, prestao ranije, nakon što je podneseno izvješće povodom prestanka obnašanja te dužnosti, u narednim izvješćima potrebno je brisati navedenu dužnost, a podatke o ovoj dužnosti koja se i dalje obnaša prebaciti u rubriku “Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju”.

 

DRUGE JAVNE DUŽNOSTI ZA KOJE NE POSTOJI OBVEZA PODNOŠENJA IZVJEŠĆA O IMOVINSKOM STANJU

Ako dužnosnik obnaša i neke druge javne dužnosti u tijelima državne uprave, drugim državnim tijelima, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i tijelima s javnim ovlastima za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju, nakon odabira opcije „Postoji“ u polja koja će se otvoriti u obvezi je upisati podatke o toj dužnosti i to:

 • puni naziv javne dužnosti, 
 • puni naziv tijela/pravne osobe obnašanja javne dužnosti,
 • OIB tijela/pravne osobe,
 • datum početka (datum formalnog stupanja na dužnost) i datum kraja obnašanja javne dužnosti,
 • adresa obnašanja dužnosti (grad, ulica, kućni broj),
 • ostale informacije o dužnosti:
  • službeni telefon, službeni e-mail, službeni mobitel,
  • način obnašanja dužnosti (profesionalno ili volonterski).

 

PODACI O DRUGIM POSLOVIMA DUŽNOSNIKA TIJEKOM OBNAŠANJA MANDATA

Ako dužnosnik tijekom obnašanja dužnosti obavlja neke druge poslove, nakon odabira opcije „Postoji“ u polja koja će se otvoriti u obvezi je upisati podatke o tim poslovima i to:

 • puni naziv radnog mjesta,
 • puni naziv pravne osobe u kojoj obavlja posao,
 • OIB pravne osobe,
 • sjedište pravne osobe (grad, ulica, kućni broj),
 • datum stupanja u radni odnos i datum prestanka radnog odnosa.

 

PODACI O POSLOVIMA KOJE JE DUŽNOSNIK OBAVLJAO 12 MJESECI PRIJE STUPANJA NA DUŽNOST / DUŽNOSTI KOJU JE OBNAŠAO U PRETHODNOM MANDATU

Ako je dužnosnik prije stupanja na dužnost bio u radnom odnosu, nakon odabira opcije „Postoji“ u polja koja će se otvoriti u obvezi je upisati podatke o poslovima koje je obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost odnosno o dužnosti koju je obnašao u mandatu koji je prethodio mandatu povodom kojeg podnosi predmetno izvješće o imovinskom stanju i to:

 • puni naziv radnog mjesta / dužnosti,
 • puni naziv pravne osobe u kojoj je obavljao posao / tijela u kojem je obnašao dužnost,
 • OIB pravne osobe / tijela,
 • sjedište pravne osobe / tijela (grad, ulica, kućni broj),
 • datum stupanja u radni odnos / na dužnost i datum prestanka radnog odnosa / prestanka prethodnog mandata.

 

PODACI O POSLOVIMA KOJE JE DUŽNOSNIK OBAVLJAO NAKON PRESTANKA OBNAŠANJA DUŽNOSTI

Kod podnošenja izvješća nakon proteka 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti, dužnosnik je u obvezi navesti poslove koje je obavljao nakon prestanka obnašanja dužnosti. U polja koja će se otvoriti nakon odabira opcije „Postoji” obvezan je upisati podatke o poslovima koje je obavljao:

 • puni naziv radnog mjesta,
 • puni naziv pravne osobe u kojoj obavlja posao,
 • OIB pravne osobe,
 • sjedište pravne osobe (grad, ulica, kućni broj),
 • datum stupanja u radni odnos i datum prestanka radnog odnosa.

 

PODATCI O PRIHODIMA

U ovu skupinu rubrika unose se podatci o prihodima koje je dužnosnik ostvario ili ostvaruje s naslova obavljanja dužnosti i obavljanja drugih poslova te podaci o ostalim prihodima, zatim prihodima koje ostvaruju bračni/izvanbračni drug odnosno životni partner te malodobna djeca dužnosnika te podaci o subvencijama, donacijama, poticajima i stipendijama.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Ako je dužnosnik kod popunjavanja rubrike „Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju“ u rubrici „Način obavljanja dužnosti“ odabrao opciju „Profesionalno“ u ovoj rubrici otvorit će mu se polja u koja je obvezan upisati bruto (tzv. „bruto 1“, a ne ukupni trošak plaće odnosno tzv. „bruto 2“) i neto iznos mjesečne plaće koju ostvaruje na ovoj dužnosti. Neto iznos mjesečne plaće je bruto plaća umanjena za doprinose, poreze i prireze.

Ako je dužnosnik kod popunjavanja rubrike „Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju“ u rubrici „Način obavljanja dužnosti“ odabrao opciju „Volonterski“ u ovoj rubrici imat će otvoreno polje u koje je obvezan upisati neto iznos mjesečne naknade za volontiranje, ako istu ostvaruje. Ako ovu naknadu ne ostvaruje upisat će: 0,00.

Primanja na mjesečnoj razini od druge dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća imovinskom stanju

Ako je dužnosnik kod popunjavanja rubrike „ Druga dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju“ u rubrici „Način obavljanja dužnosti“ odabrao opciju „Profesionalno“, u ovoj rubrici imat će otvorena polja u koja je obvezan upisati bruto (tzv. „bruto 1“, a ne ukupni trošak plaće odnosno tzv. „bruto 2“) i neto iznos mjesečne plaće koju ostvaruje na ovoj dužnosti. Neto iznos mjesečne plaće je bruto mjesečna plaća umanjena za doprinose, poreze i prireze.

Ako je dužnosnik kod popunjavanja rubrike „Druga dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju“ u rubrici „Način obavljanja dužnosti“ odabrao opciju „Volonterski“ u ovoj rubrici imat će otvoreno polje u koje je obvezan upisati neto iznos mjesečne naknade za volontiranje, ako istu ostvaruje. Ako ovu naknadu ne ostvaruje upisat će: 0,00.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Ako je dužnosnik kod popunjavanja rubrike „Podaci o drugim poslovima dužnosnika“ označio da pored obavljanja dužnosti obavlja i druge poslove, u ovoj rubrici imat će otvorena polja u koja je u obvezi upisati sljedeće podatke:

 • puni naziv i OIB isplatitelja,
 • mjesečni neto iznos plaće (bruto plaća umanjena za doprinose, poreze i prireze),
 • pravnu osnovu za isplatu - izborom jedne od opcija iz padajućeg izbornika.

 

Podatci o plaći ostvarenoj na poslovima koje je dužnosnik obavljao nakon prestanka obnašanja dužnosti

Ako je dužnosnik, u izvješću o imovinskom stanju povodom proteka 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti, kod popunjavanja rubrike „Podaci o poslovima koje je dužnosnik obavljao nakon prestanka obnašanja dužnosti“ označio da je u navedenom razdoblju obavljao neke poslove, u ovoj rubrici imat će otvorena polja u koja je u obvezi upisati sljedeće podatke:

 • puni naziv i OIB isplatitelja,
 • mjesečni neto iznos plaće (bruto plaća umanjena za doprinose, poreze i prireze), 
 • pravnu osnovu za isplatu - izborom jedne od opcija iz padajućeg izbornika

 

Podatci o ostalim prihodima

Ako dužnosnik ostvaruje prihode iz drugih izvora, nakon odabira opcije „Postoji” otvorit će se polja u koja je obvezan navesti prihode koje je ostvario u periodu od 12 mjeseci prije podnošenja izvješća, i to upisivanjem sljedećih podataka:

  • puni naziv i OIB isplatitelja,
  • isplaćeni neto iznos primitka, 
  • vremenski raspon u kojem je prihod ostvaren - izborom jedne od opcija iz padajućeg izbornika,
  • pravnu osnovu za isplaćeni prihod – izborom jedne od opcija iz padajućeg izbornika. Ako dužnosnik izabere opciju “Od druge djelatnosti“ pojavit će se dodatno polje „Druga djelatnost“ u koje je u obvezi unijeti o kojoj se to drugoj djelatnosti radi.

 

Napomena

U ovu rubriku upisuju se i prihodi koje dužnosnik ostvaruje s naslova mirovine, bolovanja, naknada plaće za vrijeme komplikacija u trudnoći, rodiljnog i roditeljskog dopusta, isplata premija životnog osiguranja, bonusa, nagrada, otpremnina, naknada temeljem ugovora o djelu, honorara, zakupnina, dividendi i isplata dobiti članovima društva, naslijeđenog novca  i slično.

U ovu rubriku upisuje se dohodak/dobit na godišnjoj razini poslovnih subjekata u kojima dužnosnik obavlja samostalnu djelatnost kao vlasnik/nositelj (obrt, OPG, samostalna liječnička ordinacija i sl.). U rubriku se prijavljuje stvarni neto dohodak/dobit ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini. Obveza prijave stvarnog dohotka postoji neovisno o tome kojoj poreznoj kategoriji pripada poslovni subjekt tj. neovisno o tome je li oslobođen poreza. Činjenica da je dužnosnik vlasnik/nositelj toga poslovnog subjekta samostalne djelatnosti upisuje se u rubriku „Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti“.

 

 
Iznos plaće bračnog druga, izvanbračnog druga ili životnog partnera na mjesečnoj razini

Ako je bračni drug, izvanbračni drug ili životni partner dužnosnika u radnom odnosu, nakon odabira opcije „U radnom odnosu“ otvorit će se polja u koja je dužnosnik obvezan unijeti sljedeće podatke:

  • puni naziv i OIB poslodavca,
  • bruto i neto iznos plaće na mjesečnoj razini.

Napomena

Bonusi, nagrade, otpremnine, naknada plaće za vrijeme komplikacija u trudnoći, rodiljnog i roditeljskog dopusta i drugi primici isplaćeni od poslodavca ili koji proizlaze iz postojanja radnog odnosa ne upisuju se u ovu, već u rubriku „Drugi primitak bračnog druga, izvanbračnog druga ili životnog partnera dužnosnika“.

Drugi primitak bračnog druga, izvanbračnog druga ili životnog partnera dužnosnika

Ako je bračni drug, izvanbračni drug ili životni partner dužnosnika ostvario neke druge primitke, nakon odabira opcije „Postoji“ otvorit će se polja u koja je dužnosnik obvezan unijeti primitke realizirane u periodu od 12 mjeseci prije podnošenja izvješća, i to unosom sljedećih podataka:

 • puni naziv i OIB isplatitelja,
 • isplaćeni neto iznos primitka i vremenski raspon u kojem je primitak ostvaren,
 • pravnu osnovu za isplaćeni prihod – izborom jedne od opcija iz padajućeg izbornika. Ako dužnosnik izabere opciju “Od druge djelatnosti“ pojavit će se dodatno polje „ Druga djelatnost“ u koje je u obvezi unijeti o kojoj se to drugoj djelatnosti radi.

Napomena

U ovu rubriku upisuju se i prihodi koji se ostvaruju s naslova mirovine, bolovanja, naknada plaće za vrijeme komplikacija u trudnoći, rodiljnog i roditeljskog dopusta, isplata premija životnog osiguranja, bonusa, nagrada, otpremnina, naknada temeljem ugovora o djelu, honorara, zakupnina, dividendi i isplata dobiti članovima društva, naslijeđenog novca  i slično.

U ovu rubriku upisuje se dohodak/dobit na godišnjoj razini poslovnih subjekata u kojima bračni/izvanbračni drug ili životni partner dužnosnika obavlja samostalnu djelatnost kao vlasnik/nositelj (obrt, OPG, samostalna liječnička ordinacija i sl.). U rubriku se prijavljuje stvarni neto dohodak/dobit ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini. Obveza prijave stvarnog dohotka postoji neovisno o tome kojoj poreznoj kategoriji pripada poslovni subjekt tj. neovisno o tome je li oslobođen poreza.

 

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Ako je dužnosnik, njegov bračni/izvanbračni drug odnosno životni partner ili malodobno dijete ostvario ili ostvaruje subvencije, donacije, poticaje i stipendije nakon odabira opcije „Postoji“ otvorit će se polja u koja je obvezan unijeti podatke o subvencijama, donacijama, poticajima i stipendijama ostvarenim u periodu od 12 mjeseci prije podnošenja izvješća, i to upisivanjem sljedećih podataka:

 • puni naziv i OIB isplatitelja,
 • isplaćeni neto iznos i vremenski raspon u kojem je ostvaren prihod,
 • vrstu prihoda - izborom jedne od opcija iz padajućeg izbornika (subvencija/donacija/poticaj).

Napomena:

U ovu rubriku upisuju se subvencije, poticaji i potpore za djelatnost koju ostvare poslovni subjekti samostalne djelatnosti u kojima je dužnosnik odnosno bračni/izvanbračni drug ili životni partner dužnosnika vlasnik/nositelj (npr. sve vrste potpora iz državnog proračuna i europskih fondova koje isplaćuje Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju).

U ovu rubriku upisuju se i stipendije i druge novčane potpore učenicima, koje se isplaćuju u korist malodobne djece dužnosnika.

PODATCI O OBVEZAMA

U ovu rubriku unose se podatci o obvezama dužnosnika i članova obitelji (krediti, pozajmice, jamstva, porezni dug, ugovorene obveze najamnine i zakupnine nekretnina, leasing, uzdržavanje i dr.). Ako dužnosnik ili član obitelji ima obvezu, nakon odabira opcije „Postoji” otvorit će se polja u koja je obvezan unijeti sljedeće podatke:

 • vrstu obveze - izborom jedne od opcija iz padajućeg izbornika. Ako dužnosnik izabere opciju “Drugo” pojavit će se dodatno polje „Druga obveza” u koje je obvezan unijeti o kakvoj je obvezi riječ (primjerice: plaćanje uzdržavanja),
 • predmet leasinga - izborom jedne od opcija iz padajućeg izbornika. Ako dužnosnik kao vrstu obveze odabere leasing, pojavit će se dodatno polje u kojem odabire predmet leasinga odnosno naznačuje vrstu korištenog vozila,
 • predmet zakupa/najma - izborom jedne od opcija iz padajućeg izbornika. Ako dužnosnik kao vrstu obveze odabere najam/zakup nekretnine, pojavit će se dodatno polje u kojem odabire predmet najma/zakupa odnosno naznačuje vrstu nekretnine koja je u najmu/zakupu,
 • nositelja obveze - izborom jedne ili više opcija iz padajućeg izbornika (dužnosnik osobno ili netko od članova njegove obitelji na koga glasi obveza),
 • vjerovnika obveze - podaci o osobi prema kojoj postoji obveza (npr. banka ili kreditna ustanova kod koje postoji kreditna obveza, najmodavac, leasing kuća, primatelj uzdržavanja),
 • iznos duga,
 • valutu duga - izborom jedne od opcija valute iz padajućeg izbornika,
 • godinu zaduženja - navodi se godina u kojoj je obveza nastala,
 • rok vraćanja - navodi se broj mjeseci kroz koje se obveza mora vratiti, 
 • iznos mjesečnog anuiteta (mjesečne rate) u valuti duga,
 • ugovorenu kamatnu stopu.

 

Napomena:

 

U ovu rubriku upisuju se i obveze koje su nastale za potrebe poslovanja poslovnih subjekata samostalne djelatnosti u kojima je dužnosnik odnosno bračni/izvanbračni drug ili životni partner dužnosnika vlasnik/nositelj.

 

Kao iznos duga prijavljuje se ukupni početni iznos glavnice duga (a ne ukupni iznos zajedno s kamatom, niti neotplaćeni dio duga u trenutku podnošenja izvješća o imovinskom stanju).

 

U ovu rubriku ne treba prijavljivati obveze po osnovi beskamatnih obročnih otplata kupnje pomoću kreditnih kartica ili kartica bankovnog računa niti manje potrošačke kredite po kreditnim karticama za nabavu osnovnih potreba kućanstva i sl.

 

U slučaju prijave obveze po ugovorenom najmu/zakupu nekretnine kao podatak „roka vraćanja“ navodi se broj mjeseci prema ugovorenom trajanju najma/zakupa, a kao iznos duga umnožak ugovorene najamnine/zakupnine s brojem mjeseci ugovorenog trajanja najma/zakupa.

 

U slučaju postojanja leasinga vozila, uputno je u Napomeni naznačiti vrstu, model, tip i godinu proizvodnje vozila. U slučaju postojanja obveze po osnovi najma/zakupa nekretnine, uputno je u Napomeni naznačiti vrstu i površinu nekretnine.

 

 

PODATCI O POTRAŽIVANJIMA

U ovu rubriku unose se podatci o potraživanjima dužnosnika. Nakon odabira opcije „Postoji” otvorit će se polja u koja je dužnosnik obvezan unijeti sljedeće podatke:

 • vrstu potraživanja - izborom jedne od opcija iz padajućeg izbornika,
 • nositelja potraživanja - izborom jedne ili više opcija iz padajućeg izbornika (dužnosnik osobno ili netko od članova njegove obitelji na koga glasi obveza),
 • puni naziv dužnika – podaci o osobi koja ima obvezu prema dužnosniku,
 • OIB dužnika,
 • neto iznos potraživanja u kunama,
 • vremenski raspon - izborom jedne od opcija iz padajućeg izbornika (potraživani iznos dan je jednokratno, dan je ili se daje u mjesečnim intervalima ili na godišnjoj razini,
 • vrstu potraživanja - izborom jedne od opcija iz padajućeg izbornika. Ako se izabere opcija „Druga potraživanja“, pojavit će se dodatno polje „Vrsta drugog potraživanja“ u koje treba unijeti o kakvom se potraživanju radi.

 

Napomena:

U ovu rubriku upisuju se i potraživanja poslovnih subjekata samostalne djelatnosti u kojima je dužnosnik odnosno bračni/izvanbračni drug ili životni partner dužnosnika vlasnik/nositelj.

U ovu rubriku upisuju se i potraživanja po osnovi posudbe novca s neodređenim rokom vraćanja, osim manjih pozajmica članovima uže obitelji.

Kao neto iznos potraživanja prijavljuje se ukupni početni iznos potraživanja u kunama.

 

PODATCI O NEKRETNINAMA

Ukoliko dužnosnik ili članovi njegove obitelji imaju u vlasništvu ili suvlasništvu nekretnine, nakon odabira opcije „Postoji“ otvorit će se polja u koja je u obvezi unijeti sljedeće podatke:

 • vrstu nekretnine - izborom jedne od opcija iz padajućeg izbornika,
 • državu u kojoj se nekretnina nalazi - izborom jedne od opcija iz padajućeg izbornika
 • podatke o točnoj adresi nekretnine (mjesto, poštanski broj i adresa)
 • mjernu jedinicu i površinu nekretnine,
 • katastarsku općinu nekretnine,
 • vlasništvo - izborom opcije „Knjižno“ ili „Vanknjižno“ iz padajućeg izbornika. Ako se izabere opcija „Knjižno“ otvorit će se polje u koje je potrebno upisati broj ZK uloška (odnosno broj poduloška za nekretninu upisanu samo u Knjizi položenih ugovora), a ukoliko se izabere opcija „Vanknjižno“ otvorit će se polje u koje je potrebno upisati oznaku (broj) katastarske čestice,
 • približnu tržišnu vrijednost nekretnine u kunama u trenutku podnošenja izvješća - temeljem podataka javno dostupnih sa tržišta nekretnina. Ako je dužnosnik stekao nekretninu tijekom obnašanja dužnosti kupoprodajom ili po nekoj drugoj osnovi iz koje je razvidna vrijednost nekretnine, u izvješću koje podnosi povodom promijene, u rubriku “Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća u HRK” unosi cijenu navedenu u kupoprodajnom ugovoru, odnosno aktu na temelju kojeg je stečena nekretnina,
 • oblik vlasništva nekretnine - izborom jedne ili više opcija iz padajućeg izbornika. Ako se odabere opcija „Suvlasništvo“, u polje koje će se otvoriti potrebno je unijeti postotak vlasništva (suvlasnički udio izražen u postotku),
 • način stjecanja nekretnine - izborom jedne ili više opcija iz padajućeg izbornika. Ako dužnosnik izabere opciju “Na neki drugi način“ pojavit će se dodatno polje „Drugi način stjecanja nekretnine“ u koje je u obvezi unijeti na koji je način stekao nekretninu.

Napomena

Ako se kod izbora opcije države u kojoj se nekretnina nalazi odabere Republika Hrvatska, u ovoj rubrici otvorit će se polja za unos podataka o katastarskoj općini i katastarskoj čestici odnosno broju ZK uloška. Kod izbora ostalih država ova se polja neće otvoriti, pa će se pod lokacijom nekretnine moći navesti samo podaci o mjestu i adresi na kojoj se nekretnina nalazi.

Podaci o nekretnini, koju u naravi čini zemljište s kućom i drugim objektima, u izvješću o imovinskom stanju navode se na način da se u rubrici „Vrsta nekretnine“ u padajućem izborniku odabere opcija „Kuća s okućnicom“ te da se u rubrici „Površina“ navede površina cijele nekretnine (zemljišta) koja je upisana u zemljišnim knjigama, a u rubrici „Približna tržišna vrijednost nekretnine“ se navodi vrijednost nekretnine koju čini zbirna vrijednost zemljišta, kuće te svih drugih objekata izgrađenih na istom. Alternativni način prijave podataka o takvoj vrsti nekretnine jest da se zemljište, kuća te svaka druga građevina koja se trajno nalazi na zemljištu te se, sukladno posebnim propisima upisuje u katastar i zemljišne knjige, odnosno u parcelacijski elaborat, unese zasebno u izvješće o imovinskom stanju kao pojedinačna nekretninu, uz navođenje neto korisne površine te približne tržišne vrijednosti za svaku, pojedinačno upisanu nekretninu.

Podaci o nekretnini na kojoj se nalazi objekt u fazi izgradnje navode se na način da se u odgovarajuću rubriku unesu podaci o zemljištu na kojem se objekt gradi, a da se kao vrijednost nekretnine navede zbirna vrijednost zemljišta i objekta koji je još u fazi izgradnje. Unos objekta u izgradnji moguće je prikazati i na način da se zasebno u odgovarajuće rubrike unese zemljište na kojem se objekt gradi, a zasebno sam objekt u izgradnji. U oba slučaja u rubriku “Napomena” navodi se da je objekt u fazi izgradnje.  

Dužnosnici su tijekom mandata dužni prijaviti promjenu tržišne vrijednosti nekretnine samo ako je ta promjena bitna i ako je posljedica fizičkog utjecaja na samu nekretninu (npr. građevinskim i drugim radovima je bitno povećana vrijednost nekretnine ili je kao posljedica prirodne nepogode građevina uništena ili nepovratno oštećena). Promjene približne tržišne vrijednosti nekretnine, nastale samo uslijed kretanja cijena na tržištu dužnosnici nisu dužni prijavljivati tijekom mandata, već su dužni ažurirati ovaj podatak prilikom podnošenja izvješća o imovinskom stanju povodom stupanja na novu dužnost ili ponovnog izbora/imenovanja na istu dužnost.

 

PODATCI O POKRETNINAMA KOJE SE UPISUJU U JAVNI REGISTAR

Ako dužnosnik ili članovi njegove obitelji imaju u vlasništvu ili suvlasništvu pokretnine za koje postoji obveza upisa u javne registre (vozila, plovila, zrakoplovi), nakon odabira opcije „Postoji“ otvorit će se polja u koja je potrebno unijeti sljedeće podatke o pokretnini:

 • vrstu - izborom jedne od opcija iz padajućeg izbornika,
 • marku i tip (naziv proizvođača i ime serije),
 • godinu proizvodnje,
 • vrijednost u kunama u trenutku podnošenja izvješća,
 • oblik vlasništva - izborom jedne ili više opcija iz padajućeg izbornika. Ukoliko se odabere opcija „Suvlasništvo“, u polje koje će se otvoriti potrebno je unijeti postotak vlasništva (suvlasnički udio izražen u postotku), 

način stjecanja - izborom jedne ili više opcija iz padajućeg izbornika. Ako dužnosnik izabere opciju “Na neki drugi način“ pojavit će se dodatno polje „Drugi način stjecanja pokretnine“ u koje je potrebno unijeti na koji je način stekao pokretninu.

Napomena

Pokretnine za koje postoji obveza upisa u javne registre unose se bez obzira na njihovu vrijednost.

Iznimno, u ovu rubriku ne upisuje se lovačko i drugo registrirano oružje. Lovačko oružje se upisuje u rubriku „Podaci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 kuna“.

U ovu rubriku upisuju se i pokretnine koje se upisuju u javne registre, a koje su nabavljene za potrebe poslovanja poslovnih subjekata samostalne djelatnosti u kojima je dužnosnik odnosno bračni/izvanbračni drug ili životni partner dužnosnika vlasnik/nositelj.

U ovu rubriku ne upisuju se pokretnine koje se upisuju u javne registre, a kojima se koristi dužnosnik ili članovi obitelji ili poslovni subjekt samostalne djelatnosti čiji su iste osobe vlasnici/nositelji temeljem leasinga. Činjenica postojanja leasinga upisuje se u rubriku “Obveze”, a vrsta, marka/tip pokretnine upisuju se u rubriku “Napomena”.

 

PODACI O OSTALIM POKRETNINAMA POJEDINAČNE VRIJEDNOSTI VEĆE OD 30.000,00 KUNA

Ako dužnosnik ili članovi njegove obitelji imaju u vlasništvu ili suvlasništvu pokretnine pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 kuna, a za koje se vlasništvo ne upisuje u javne registre, nakon odabira opcije „Postoji“ otvorit će se polja u koja je potrebno unijeti sljedeće podatke o pokretnini.

 • vrstu - izborom jedne od opcija iz padajućeg izbornika,
 • marku, tip ili opis pokretnine ( npr.: konj određene pasmine),
 • vrijednost pokretnine u kunama u trenutku podnošenja izvješća,
 • oblik vlasništva - izborom jedne ili više opcija iz padajućeg izbornika. Ako se odabere opcija „Suvlasništvo“, u polje koje će se otvoriti potrebno je unijeti postotak vlasništva (suvlasnički udio izražen u postotku), 
 • način stjecanja - izborom jedne ili više opcija iz padajućeg izbornika. Ako dužnosnik izabere opciju “Na neki drugi način“ pojavit će se dodatno polje „Drugi način stjecanja pokretnine“ u koje je potrebno unijeti na koji je način stekao pokretninu.

Napomena:

U ovu rubriku upisuju se podaci o radnim strojevima, lovačkom oružju, umjetninama, nakitu, plemenitim metalima, drugim predmetima osobne uporabne vrijednosti, životinjama i drugim pokretninama koje se ne upisuje u javni registar, a čija pojedinačna vrijednost je veća od 30.000,00 kuna. Iznimno, u ovu se rubriku može unijeti podatak o broju grla određene stoke u vlasništvu dužnosnika i članova njegove obitelji uz naznaku njihove ukupne vrijednosti, ako ista prelazi 30.000,00 kuna.

U ovu rubriku upisuju se i gore navedene pokretnine pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 kuna koje se ne upisuju u javne registre, a koje su nabavljene za potrebe poslovanja poslovnih subjekata samostalne djelatnosti u kojima je dužnosnik odnosno bračni/izvanbračni drug ili životni partner dužnosnika vlasnik/nositelj.

 

POSLOVNI UDJELI, DIONICE I VRIJEDNOSNI PAPIRI, UDJELI U DRUŠTVIMA OSOBA TE POSLOVNI SUBJEKTI SAMOSTALNE DJELATNOSTI (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Ako dužnosnik ili njegov bračni/izvanbračni drug ili životni partner ima u vlasništvu ili suvlasništvu poslovne udjele, dionice, udio u fondu ili vrijednosne papire, ako je imatelji udjela u društvima osoba ili u zadruzi ili ako je vlasnik/nositelj poslovnog subjekta samostalne djelatnosti (obrt, OPG, samostalna liječnička ordinacija i sl.), nakon odabira opcije „Postoji” otvorit će se polja u koja je potrebno unijeti sljedeće podatke:

 • vrstu udjela - izborom jedne od opcija iz padajućeg izbornika,
 • puni naziv i OIB poslovnog subjekta u kojem ima udjele,
 • sjedište poslovnog subjekta- navesti grad,
 • veličinu i vrijednost udjela:
  • ako je u rubrici „Vrsta udjela“ odabrana opcija „Dionice“ u polju “Broj dionica“ potrebno je upisati broj dionica, a u polju “Nominalna vrijednost pojedinačne dionice“ treba upisati nominalnu vrijednost pojedinačne dionice, sve sukladno podatcima iz statuta i knjige dionica,
  • ako je u rubrici „Vrsta udjela“ odabrana opcija „Poslovni udjeli“ u polju „Udio vlasništva izražen u postocima“ potrebno je upisati udio u vlasništvu (kapitalu trgovačkog društva) izražen u postotku sukladno podatcima iz ugovora ili izjave o osnivanju;
  • ako je u rubrici „Vrsta udjela“ odabrana opcija „Udio u fondu“ u polju „Vrijednost udjela u HRK na dan podnošenja izvješća“ potrebno je upisati vrijednost udjela izraženu u kunama na dan podnošenja izvješća;
  • ako je u rubrici „ Vrsta udjela“ odabrana opcija „Drugi vrijednosni papiri“ u polje „Vrsta vrijednosnog papira“ potrebno je upisati vrstu vrijednosnog papira i obveznika isplate (primjerice: obveznice RH), a u polju „Nominalna vrijednost vrijednosnog papira“ potrebno je upisati nominalnu vrijednost vrijednosnog papira;
  • ako je u rubrici „Vrsta udjela“ odabrana opcija „imatelj udjela u društvu osoba“ ; „vlasnik obrta“ ;  „nositelj OPG-a“ ; „nositelj druge samostalne djelatnosti“, u polju „Udio vlasništva izražen u postocima“ potrebno je upisati udio izražen u postotku sukladno podatcima iz ugovora ili izjave o osnivanju.
 • oblik vlasništva - izborom jedne ili više opcija iz padajućeg izbornika. Ako se odabere opcija „Suvlasništvo“, u polje koje će se otvoriti potrebno je unijeti postotak vlasništva (suvlasnički udio izražen u postotku), 
 • način stjecanja - izborom jedne ili više opcija iz padajućeg izbornika. Ako dužnosnik izabere opciju “Na neki drugi način“ pojavit će se dodatno polje „Drugi način stjecanja“ u koje je u obvezi unijeti na koji je način stekao poslovne udjele, dionice odnosno vrijednosne papire u poslovnim subjektima.
 • činjenicu da li je izvršen prijenos upravljačkih prava na temelju dužnosnikova udjela u kapitalu trgovačkog društva (dionica ili poslovnih udjela) od 0,5% ili većeg, sukladno članku 16. st. ZSSI-a, kao i podatke o fizičkim ili pravnim osobama na koje je prijenos izvršen.

Napomene

Ako dužnosnik posjeduje 0,5% i više dionica, odnosno poslovnih udjela u vlasništvu (kapitalu trgovačkog društva), za vrijeme obnašanja javne dužnosti u obvezi je prenijeti svoja upravljačka prava (pravo na sudjelovanje, raspravljanje i glasovanje na skupštini trgovačkog društva i sl.) na temelju udjela u kapitalu društva na drugu fizičku ili pravnu osobu, osim na članove obitelji (krug osoba utvrđen u članku 4. stavku 2. ZSSI-a) i druge osobe s kojima je interesno povezan. Prema tome, dužnosnik može zadržati vlasništvo dionica ili poslovnih udjela odnosno nije dužan prenijeti imovinska prava koja iz istog vlasništva proizlaze (pravo raspolaganja, pravo na dividendu i sl.), već samo upravljačka prava.

Dužnosnik je u obvezi Povjerenstvu dostaviti Ugovor o prijenosu upravljačkih prava.

Ukoliko dužnosnik odluči prenijeti vlasništvo dionica, odnosno poslovnih udjela, tada to može učiniti i u korist članova obitelji te isti nemaju obvezu prijenosa upravljačkih prava, ali u tom slučaju se primjenjuje zabrana poslovnih odnosa propisana člankom 17. stavkom 2. ZSSI-a.

Dužnosnici ili članovi obitelji koji su vlasnici obrta, nositelji su obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, imaju udjele u zadrugama, društvima osoba ili su nositelji samostalnih profesionalnih djelatnosti i slično, isto unose na način da u polju „Vrsta udjela” odaberu opciju „Poslovni udio”.

 

NOVČANA KUNSKA I DEVIZNA ŠTEDNJA

Ukoliko dužnosnik ili članovi njegove obitelji imaju kunsku ili deviznu štednju koja premašuje jednogodišnji iznos neto prihoda dužnosnika (plaća i ostali prihodi), nakon odabira opcije „Postoji“ otvorit će se polja u koja je obvezan unijeti sljedeće podatke:

 • iznos štednje,
 • valutu štednje - izborom jedne od opcija valute iz padajućeg izbornika,
 • oblik vlasništva - izborom jedne ili više opcija iz padajućeg izbornika. Ako se odabere opcija „Suvlasništvo“, u polje koje će se otvoriti potrebno je unijeti postotak vlasništva (suvlasnički udio izražen u postotku), 
 • način stjecanja - izborom jedne ili više opcija iz padajućeg izbornika. Ako dužnosnik izabere opciju “Na neki drugi način“ pojavit će se dodatno polje „Drugi način stjecanja štednje“ u koje je u obvezi unijeti na koji je način stekao štednju.

 

Napomena:

 

Obvezna je prijava štednje dužnosnika i članova njegove obitelji ukoliko njezin iznos premašuje jednogodišnji iznos neto prihoda dužnosnika, neovisno o tome radi li se o oročenim sredstvima ili ne te nalaze li se na računu u banci ili u gotovini. Dužnosnici mogu prijaviti i štednju manjeg iznosa.

 

Prilikom prijave prodaje ranije prijavljene imovine kao bitne promjene, u ovu rubriku obvezno se prijavljuju novčana sredstva (ako premašuju propisani jednogodišnji iznos prihoda), koja su stečena prodajom imovine dužnosnika ili člana njegove obitelji, osim ako se istovremeno prijavljuje stjecanje druge imovine, kupljene istim sredstvima u istoj godini (ako je određeni iznos od prodaje imovine preostao nakon kupnje druge imovine, obvezno ga je prijaviti kao štednju ako premašuje propisani jednogodišnji iznos prihoda).

 

 

OSTALA ČLANSTVA I FUNKCIJE DUŽNOSNIKA U DRUGIM PRAVNIM OSOBAMA, UDRUŽENJIMA I ORGANIZACIJAMA

Ukoliko je dužnosnik član ili obnaša neku funkciju u drugoj pravnoj osobi, udruženju (udruzi) i organizaciji, nakon odabira opcije „Postoji“ otvorit će se polja u koja je u obvezi unijeti sljedeće podatke:

 • naziv i OIB pravne osobe,
 • sjedište pravne osobe - navesti grad
 • datum stupanja u članstvo i datum istupanja iz članstva, 
 • funkcija - ukoliko dužnosnik obnaša jednu ili više funkcija u pravnoj osobi, u ovo polje treba unijeti puni naziv svih funkcija.

 

RUBRIKA NAPOMENA

Rubrika „Napomena“ je tekstualni okvir na kraju obrasca izvješća o imovinskom stanju u koju se mogu upisati relevantna pojašnjenja za podatke navedene u izvješću o imovinskom stanju uz adekvatnu naznaku prijavljenog podatka na koji se napomena odnosi.

Napomene koje se odnose na pojedine elemente imovine, mogu se unijeti i u opcionalno polje koje se po potrebi može otvoriti u pojedinoj rubrici izvješća u kojoj je upisan element imovine na koji se napomena odnosi.

Kao napomena mogu se unijeti i podaci o imovini koja nije u vlasništvu dužnosnika i članova obitelji, a na koju oni imaju pravo korištenja (primjerice: grobno mjesto, podaci o vrsti i marki/tipu vozila koje se koristi temeljem leasinga ili o vrsti i površini nekretnine u najmu/zakupu).

S obzirom da se cjelokupni sadržaj teksta iz ove rubrike objavljuje, upućujemo dužnosnike da u ovu rubriku ne unose podatke koji imaju karakter osobnih podataka (primjerice: ime i prezime i adresa članova obitelji, adrese nekretnina i slično) ako ne žele da ti podaci budu javno dostupni.

Prilikom podnošenja novog izvješća, iz ove rubrike potrebno je ispustiti podatke unesene kod podnošenja prethodnih izvješća ako isti više nisu aktualni u odnosu na izvješće koje se podnosi.

 

VI PRIMJENA UPUTE

 

Ova Uputa primjenjuje se od 25. svibnja 2021. godine.