Početna
 

Smjernice i upute

Smjernica i uputa o podnošenju Izvješća povodom proteka 12 mjeseci od dana prestanka obnašanja dužnosti

Smjernica i uputa o podnošenju Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika povodom proteka 12 mjeseci od dana prestanka obnašanja dužnosti

Smjernica i uputa - imenovanje članova upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Povjerenstvo je dana 25. svibnja 2021.g. donijelo Smjernicu i uputu vezano za postupak imenovanja članova upravnih tijela i nadzornih odbora...

Uputa za popunjavanje obrasca izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa dana 24. svibnja 2021. godine donijelo je izmijenjenu i dopunjenu Uputu za popunjavanje obrasca...

Smjernica i uputa - Prijava kuće u izgradnji i prijava zemljišta s više objekata u imovinskoj kartici

Povjerenstvo je dana 18. lipnja 2020.g. donijelo Smjernicu i uputu koja se odnosi na prijavu kuće u izgradnji te prijavu nekretnina koje u naravi...

Smjernica i uputa - Prijava promjene tržišne vrijednosti nekretnine uslijed kretanja cijena na tržištu nekretnina

Povjerenstvo je dana 18. lipnja 2020.g. donijelo Smjernicu i uputu koja se odnosi na prijavu promjene tržišne vrijednosti nekretnine do koje je...

Smjernica i uputa - Podnošenje imovinske kartice povodom promjene

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa donijelo je 24. prosinca 2018.g. smjernicu i uputu za sve dužnosnike i rukovodeće državne službenike...

Stranice