Početna
 

Smjernice

Podnošenje imovinske kartice povodom promjene

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa donijelo je 24. prosinca 2018.g. smjernicu i uputu za sve dužnosnike i rukovodeće državne službenike...

Smjernica i uputa za članove Savjeta za nacionalne manjine

Povjerenstvo je 9. srpnja 2018.g. donijelo Smjernicu i uputu za postupanje dužnosnika koji obnašaju dužnost zastupnika u Hrvatskom saboru, a...

Smjernica i uputa

Povjerenstvo je povodom učestalih upita dužnosnika i zainteresirane javnosti donijelo smjernicu i uputu vezanu za pokrivanje troškova puta,...

Smjernica i uputa za zastupnike u Hrvatskome saboru

Povjerenstvo je dana 13. travnja 2018.g. donijelo smjernicu i uputu kojom se zastupnici u Hrvatskom saboru koji ostvaruju pravo na naknadu...