Početna
 

O Povjerenstvu

Zakonom o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj 26/11., 12/12., 126/12. i 48/13. – pročišćeni tekst Zakona ) uređeno je sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju javnih dužnosti, utvrđeni su obveznici postupanja prema odredbama ovog Zakona, obveze dužnosnika o podnošenju izvješća o imovinskom stanju, uređen je postupak provjere podataka iz podnesenih izvješća o imovinskom stanju dužnosnika, trajanje obveza i brojna ograničenja u poslovanjima dužnosnika nakon prestanka obavljanja javne dužnosti, zatim izbor, sastav i nadležnost Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa te uređen postupak pred Povjerenstvom i Zakonom predviđene sankcije koje Povjerenstvo može izreći u  slučajevima povrede odredbi ovog Zakona.

 Radi provedbe ovog Zakona osnovano je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, kao  stalno, neovisno i samostalno državno tijelokoje obavlja poslove iz djelokruga rada i nadležnosti određenih ovim Zakonom. Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa sastoji se od predsjednika i 4 člana. Predsjednik i članovi Povjerenstva biraju se na razdoblje od 5 godina i mogu biti izabrani na svoje dužnosti najviše 2 puta.

 Sredstva za rad Povjerenstva osiguravaju se u državnom proračunu.

 Povjerenstvo ima stručnu službu - Ured Povjerenstva koji obavlja sve stručne, administrativne i tehničke poslove za Povjerenstvo. Radom Ureda Povjerenstva rukovodi predstojnik Ureda Povjerenstva Damir Kukavica.

Članovi Povjerenstva

 Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa čine:

1. Dalija Orešković, predsjednica Povjerenstva,
2. Tatijana Vučetić, zamjenica predsjednice Povjerenstva, 
3. Davorin Ivanjek, član Povjerenstva, 
4. Branka Lukačević-Gregić, članica Povjerenstva,
5. Boris Spudić, član Povjerenstva.