Početna
 

O Povjerenstvu

Zakonom o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13. – pročišćeni tekst Zakona i 57/15.) uređeno je sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju javnih dužnosti, utvrđeni su obveznici postupanja prema odredbama ovog Zakona, obveze obveznika o podnošenju imovinskih kartica, uređen je postupak provjere podataka iz podnesenih imovinskih kartica obveznika, trajanje obveza i ograničenja u poslovanjima obveznika nakon prestanka obavljanja javne dužnosti, zatim izbor, sastav i nadležnost Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa te je uređen postupak pred Povjerenstvom i Zakonom predviđene sankcije koje Povjerenstvo može izreći u slučajevima povrede odredbi ovog Zakona.

Radi provedbe ovog Zakona osnovano je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, kao  stalno, neovisno i samostalno državno tijelo koje obavlja poslove iz djelokruga rada i nadležnosti određenih ovim Zakonom. Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa sastoji se od predsjednika i 4 člana. Predsjednik i članovi Povjerenstva biraju se na razdoblje od 5 godina i mogu biti izabrani na svoje dužnosti najviše 2 puta.

Sredstva za rad Povjerenstva osiguravaju se u državnom proračunu.

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa čine:

Nataša Novaković, predsjednica Povjerenstva,

Aleksandra Jozić-Ileković, članica Povjerenstva,

Davorin Ivanjek, član Povjerenstva,

Tatijana Vučetić, članica Povjerenstva i

Tončica Božić, članica Povjerenstva.

Povjerenstvo ima stručnu službu - Ured Povjerenstva koji obavlja sve stručne, administrativne i tehničke poslove za Povjerenstvo. Radom Ureda Povjerenstva rukovodi predstojnica Ureda Povjerenstva Majda Uzelac.