Početna
 

Kratke upute za podnošenje imovinske kartice

Imovinska kartica podnosi se isključivo popunjavanjem elektroničkog obrasca koji je objavljen na internetskoj stranici Povjerenstva www.sukobinteresa.hr i podnošenjem u propisanom obliku.

Mogućnost podnošenja imovinskih kartica imaju samo korisnici uneseni u registar obveznika. Obveznik je u mogućnosti podnijeti imovinsku karticu samo ako je prethodna imovinska kartica podnesena u propisanom obliku i nad istim proveden postupak prethodne provjere.

Svaki obveznik, da bi mogao podnijeti imovinsku karticu, mora imati otvoren korisnički račun. U tu svrhu, u obvezi je podnijeti zahtjev za otvaranjem korisničkog računa putem obrasca koji se nalazi na internetskoj stranici Povjerenstva, link: https://www.sukobinteresa.hr/user.

Zahtjev je potrebno ispravno popuniti, potpisati i ovjeriti od strane pravne osobe u kojoj obveznik obnaša dužnost te poslati poštom na adresu Povjerenstva.

U zahtjevu je potrebno navesti e-mail adresu (tzv „registracijski mail“) koja će obvezniku služiti za elektroničku komunikaciju s Povjerenstvom (primanje obavijesti o korisničkom računu i podsjetnika na podnošenje izvješća) te kao korisničko ime za pristup korisničkom računu. Potrebno je odrediti e-mail adresu koja će obvezniku uvijek biti dostupna, pa i nakon kraja mandata, radi mogućnosti podnošenja imovinskih kartica i drugih obveza. Stoga se preporuča koristiti privatne e-mail adrese (npr. gmail i sl.)

Nakon što zahtjev za otvaranjem korisničkog računa bude uspješno obrađen, na e-mail adresu navedenu u zahtjevu obvezniku će biti upućen e-mail s korisničkim imenom kao i uputa za određivanje lozinke.

Pri ispunjavanju obrasca za podnošenje imovinske kartice preporučeno je koristiti stolno ili prijenosno računalo s jednim od sljedećih preglednika:

 • Internet Explorer 10+
 • Microsoft Edge
 • Chrome v35+
 • Opera v24+
 • Safari 5.1
 • Firefox v32+

Prilikom pripreme obrasca imovinskih kartica obveznika, web rješenje provjerava postoji li prethodna imovinska kartica podnesena na elektronskom obrascu.

U slučaju da je obveznik već ranije podnio takvo imovinsku karticu, posljednje podnesena imovinska kartica će biti automatski dohvaćena, a obrazac će biti pretpopunjen podacima iz posljednjeg izvješća.

Uneseni podaci na obrascu automatski se spremaju svake 3 minute, o čemu upozorava posebna obavijest koja se pojavljuje na zaslonu računala.

Nakon popunjavanja obrasca imovinskih kartica i pritiskom opcije „Provjeri da li je obrazac ispravno popunjen”, ako je obrazac ispravno i potpuno popunjen, obvezniku se omogućuje kontrola unesenih podataka u pdf formatu. Pdf format koji se generira prije slanja u svrhu kontrole nije predviđen za ispis, vlastoručni potpis i podnošenje.

U ovom trenutku obveznik je pritiskom na opciju „Nastavi uređivati” u mogućnosti nastaviti unos ili izmjenu podataka u obrascu.

Ako obrazac nije ispravno popunjen u trenutku kada podnositelj odabere potpisivanje i podnošenje, na naslonu računala pojavljuje se popis pogrešno ili nepotpuno ispunjenih polja, koje obveznik treba ispraviti ili dopuniti, nakon čega ponavlja aktiviranje opcije „Provjeri da li je obrazac ispravno popunjen” te bira između opcija “Nastavi uređivati” odnosno “Pošalji”.

Imovinska kartica, nakon što je pravilno i potpuno popunjen elektronički obrazac, može se podnijeti na dva načina i to podnošenjem poštom vlastoručno potpisanog, ispisanog PDF-a izvješća koje je prethodno poslano elektronički ili podnošenjem popunjenog obrasca izvješća s elektroničkim potpisom.

Ako obveznik odabere opciju podnošenja izvješća s vlastoručnim potpisom, imovinska kartica najprije se šalje u elektroničkom obliku u sustav Povjerenstva, a obveznik se preusmjerava na korisnički račun gdje je u mogućnosti pratiti promjenu statusa podnesenog izvješća i ispisati poslana imovinska kartica u PDF formatu. Ujedno, obveznik će zaprimiti poslane imovinske kartice u PDF formatu na adresu njegova registracijskog maila. Isti PDF generiran u korisničkom računu ili zaprimljen na mail, potrebno je ispisati, vlastoručno potpisati i ovjeriti na niže opisani način.

Nakon ispisa imovinskih kartica obveznik svojim potpisom na obrascu jamči da su podatci koje je unio u obrazac istiniti i potpuni te da su u obrascu navedeni svi podatci o njegovoj imovini i stalnim prihodima te imovini njegova bračnog druga, izvanbračnog druga ili životnog partnera i malodobne djece.

U cilju osiguravanja od moguće zlouporabe identiteta obveznika, na obrascu imovinskih kartica nužna je ovjera žigom i potpisom osobe ovlaštene za davanje pečata u pravnoj osobi u kojoj obveznik obnaša dužnost (dakle, ne čelni obveznik u tijelu, nego npr. glavni tajnik ministarstva, pročelnik u općini i sl.). Ovom ovjerom samo se potvrđuje identitet potpisnika odnosno obveznika koji podnosi imovinsku karticu, a za podatke navedene u obrascu odgovara isključivo obveznik koji ga podnosi. Ako je obveznik prestao obnašati dužnost, ovjera pravne osobe u kojoj je obnašao dužnost nije potrebna.

Ispisani, vlastoručno potpisani (i ovjereni tijekom mandata obveznika) obrazac imovinskih kartica obveznika potrebno je u izvorniku, dostaviti Povjerenstvu osobno predajom u prijemnu pisarnicu Povjerenstva ili preporučeno poštom uz naznaku pošiljatelja, na adresu:

 • Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
 • Ulica kneza Mislava 11/3
 • 10000, Zagreb

Ako obveznik odabere opciju podnošenja izvješća s elektroničkim potpisom, iz elektroničkog obrasca će biti upućen na prijavu u sustav NIAS putem portala e-Građani, uz vjerodajnicu odgovarajuće sigurnosne razine, u kojem će moći izvršiti elektronički potpis XML dokumenta imovinskih kartica. Nakon uspješnog elektroničkog potpisa, imovinska kartica bit će poslano u elektroničkom obliku u sustav Povjerenstva te se u tom trenutku smatra valjano podnesenim, odnosno ne podnosi se također i u ispisanom i vlastoručno potpisanom obliku. PDF elektronički potpisanog imovinskih kartica preusmjerit će se u korisnički račun obveznika, ali samo u svrhu mogućnosti ispisa za njegove vlastite potrebe.

Povjerenstvo ni na koji način ne propisuje niti utječe na tehnički postupak elektroničke identifikacije i elektroničkog potpisivanja odnosno na određivanje mogućih vjerodajnica odgovarajuće sigurnosne razine, potrebnih za elektronički potpis, već je isto u nadležnosti Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva (kontakti: https://gov.hr/hr/pomoc/22 , https://rdd.gov.hr/kontakti/84 )

Ukoliko obveznik radi tehničkih poteškoća ili iz bilo kojeg drugog razloga odustane od elektroničkog potpisivanja imovinskih kartica, može se vratiti u elektronički obrazac i imovinske kartice podnijeti Povjerenstvu slanjem istog u elektroničkom obliku uz vlastoručni potpis i ovjeru ispisanog PDF formata i dostavom istog Povjerenstvu.

 

VAŽNA NAPOMENA

S obzirom na činjenicu da je za popunjavanje obrasca imovinskih kartica potreban cijeli niz podataka koji se odnose na imovinu obveznika i imovinu njegova bračnog druga, izvanbračnog druga ili životnog partnera i malodobne djece (u daljnjem tekstu: članovi obitelji), ukazujemo obveznicima na potrebu prikupljanja dokumentacije prije pristupa ispunjavanju obrasca izvješća iz koje će biti vidljivi sljedeći podatci:

 • osobni podatci obveznika i članova obitelji (uključujući i OIB),
 • kontakt podatci pravne osobe u kojoj obnaša dužnost (adresa, telefon, telefaks, e-mail);
 • točan datum početka mandata i predviđeni kraj mandata;
 • podatci o drugoj javnoj dužnosti za koju ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice ( naziv dužnosti, točan datum početka i završetka mandata, naziv i OIB i kontakt podaci pravne osobe: adresa, telefon, telefaks, e-mail);
 • podatci o poslovima koje obveznik obavlja tijekom obnašanja mandata (naziv radnog mjesta/funkcije; naziv, OIB i sjedište pravne osobe, iznos neto primitaka na mjesečnoj razini, datum početka i kraja obavljanja poslova);
 • podatci o poslovima koje je obveznik obavljao 12 mjeseci prije početka obnašanja mandata (naziv radnog mjesta/funkcije; naziv, OIB i sjedište pravne osobe, datum početka i kraja obavljanja poslova);
 • podatci o prihodima obveznika od dužnosti koju obnaša: 
  • o bruto i neto iznos mjesečne plaće ili
  • o iznos mjesečne volonterske naknade;
 • podatci o plaći bračnog druga, izvanbračnog druga ili životnog partnera (naziv i OIB poslodavca, bruto i neto isnos plaće na mjesečnoj razini);
 • podatci o ostalim prihodima obveznika i bračnog druga, izvanbračnog druga ili životnog partnera (vrsta primitka, pravna osnova primitka, naziv i OIB isplatitelja, neto iznos primitka);
 • podatci o subvencijama/donacijama/poticajima (naziv i OIB isplatitelja, neto iznos,) 
 • podatci o obvezama obveznika i članova obitelji (vrsta obveze, vjerovnik, nositelj obveze, iznos, valuta, godina zaduženja, rok vraćanja, iznos mjesećnog anuiteta, ugovorena kamatna stopa);
 • podatci o potraživanjima (vrsta potraživanja, iznos, vremenski raspon, ime i OIB dužnika), 
 • podatci o nekretninama (vrsta, država, mjesto, katastarska općina i katastarska čestica, broj ZK uloška, površina, približna tržišna vrijednost, način stjecanja, vlasnički udio);
 • podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar (vrsta, godina proizvodnje tip, oblik vlasništva, vrijednost i način stjecanja);
 • podaci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 kuna (vrsta, oblik vlasništva, vrijednost i način stjecanja);
 • podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima u poslovnim subjektima (vrsta; naziv, OIB i sjedište poslovnog subjekta; postotak i broj; vrijednost; oblik vlasništva, način stjecanja, podatke o izvršenom prijenosu prava raspolaganja na drugu osobu i podatci te osobe);
 • podatci o štednji (iznos, valuta, oblik vlasništva, način stjecanja),
 • podatci o ostalim članstvima obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama (naziv, OIB i sjedište pravne osobe, datum početka i prestanka članstva, funkcije).