Početna
 

Objavljeno Izvješće GRECO-a za Republiku Hrvatsku u petom evaluacijskom krugu - GRECO podržao rad Povjerenstva

GRECO (Group of States against Corruption) je na 84. plenarnoj sjednici, održanoj 2. do 6. prosinca 2019.g. u Strasbourgu, usvojio Evaluacijsko izvješće za Republiku Hrvatsku u petom evaluacijskom krugu naziva „Sprječavanje korupcije i promicanje integriteta u izvršnoj vlasti (najviše izvršne dužnosti) i tijelima nadležnim za provedbu zakona“. U Izvješću se evaluira učinkovitost okvira za sprječavanje korupcije među osobama kojima su povjerene najviše dužnosti izvršne vlasti, i to za članove Vlade, državne tajnike i pomoćnike ministara te policiju.

U predmetnom Izvješću GRECO snažno podržava rad Povjerenstva za odlučivanje o sukobu kao tijela kojem je Zakonom o sprječavanju sukoba interesa dodijeljena središnja uloga u provedbi istog.

Evaluacijski tim GRECO-a stoga smatra da je potrebno dodatno jačanje Povjerenstva, kako u smislu jačanja tehničkih kapaciteta, tako i u smislu jačanja kadrovskih kapaciteta, posebice u vidu efikasne provjere podataka iz imovinske kartice obveznika te unaprjeđenja mogućnosti Povjerenstva u vezi s dobivanjem informacija koje su mu potrebne za provjeru podataka iz imovinskih kartica.

S obzirom na opseg zadataka Povjerenstva koji su mu dodijeljene Zakonom, Evaluacijski tim pozdravlja daljnje povećanje proračuna Povjerenstva s obzirom na ocjenu da usprkos volji Povjerenstva za proaktivnim djelovanjem, Povjerenstvo trenutno nema dovoljno sredstava za obavljanje svog mandata.

GRECO-a je također ocijenio da se, u usporedbi s drugim kategorijama obveznika, može očekivati da će osobe kojima su povjerene najviše dužnosti izvršne vlasti (predsjednik i potpredsjednici Vlade Republike Hrvatske te ministri u Vladi i državni tajnici u ministarstvima) biti podložne strožim standardima odgovornosti i transparentnosti te stoga smatra korisnim navedene obveznike obvezati da češće podnose svoja izvješća. Uzimajući u obzir navedeno, GRECO-a za navedene obveznike preporučuje uvođenje obveze podnošenja imovinske kartice na godišnjoj razini.  

GRECO je u svom izvješću naveo i kako je upoznat s odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske iz srpnja 2019.g. donesenom u predmetu Tomislava Karamarka, a kojom je navedeni predmet vraćen upravnom sudu radi daljnjeg tumačenja članaka 2. koji Evaluacijski tim GRECO-a smatra ključnom odredbom ZSSI-ja i članka 5. Zakona kojim su propisana opća načela djelovanja u obavljanju javne dužnosti, postavljajući pitanje hoće li Povjerenstvo povredu navedenih odredbi Zakona morati povezati s nekom drugom, konkretnijom odredbom istog Zakona. Vezano za navedeno, Evaluacijski tim GRECO-a jasno je izrazio stajalište da je opći članak o sukobu interesa središnja značajka Zakona o sprječavanju sukoba interesa čiju je izvršivost potrebno osigurati. Evaluacijski tim je pritom konstatirao da Povjerenstvo trenutačno može utvrditi da je postojala povreda, ali ne može nametnuti sankciju.

U svom izvješću GRECO također uočava da izostanak suradnje s Povjerenstvom (npr. neustupanje traženih informacija) ne povlači adekvatne posljedice te se s tim u vezi u izvješću ističe važnost da svi obveznici (bez obzira na njihov položaj) u potpunosti surađuju s Povjerenstvom, tako da ono može propisno i učinkovito obavljati svoje dužnosti.

Evaluacijski tim GRECO-a navodi kako je informiran i o planovima za izmjenu Zakona o sprječavanju sukoba interesa te ocjenjuje zabrinjavajućim prijedloge koji bi oslabili Zakon.

U tom smislu GRECO je istaknuo i da je upoznat sa zakonodavnim inicijativama kojima je cilj bio daljnje ograničavanje „razdoblja hlađenja“ koje podrazumijeva određena ograničenja u zapošljavanju obveznika nakon prestanka mandata. Vezano za navedeno, Evaluacijski tim izrazio je stajalište da je trenutačno „razdoblje hlađenja“ već sada previše ograničeno te je istaknuo da bi ograničenja nakon prestanka dužnosti trebala bi biti još opsežnija kako bi se obuhvatilo što više situacija potencijalnih sukoba interesa koji proizlaze iz zapošljavanja obveznika nakon prestanka mandata. GRECO stoga preporučuje da se prošire ograničenja nakon prestanka dužnosti u odnosu na osobe kojima su povjerene najviše dužnosti izvršne vlasti.

Evaluacijski tim nadalje je izrazio nezadovoljstvo vezano za mogućnost da se planiranim izmjenama Zakona omogući obveznicima pravo na ispravljanje podataka iz svojih imovinskih kartica ako Povjerenstvo utvrdi da obveznik nije prijavio svu svoju imovinu ili prihode, bez mogućnosti vođenja postupaka u takvim slučajevima. Evaluacijski tim bi prihvaćanje navedenog rješenja smatrao korakom unatrag u odnosu na sadašnji postupak te izražava nadu da ova ideja neće biti uključena u novi Zakon o sprječavanju sukoba interesa, čiji se nacrt očekuje u 2020.g.

Također je uočeno da je izvršenje novčanih sankcija koje Povjerenstvo izriče u zakonu izričito povezano s plaćom obveznika te se sankcije ne mogu provesti kada osoba prestane biti obveznik. Navedeno stvara loš dojam da su neki obveznici iznad zakona.

U Izvješću GRECO-a je stoga jasno izraženo očekivanje da će preporuke sadržane u istom biti uzete u obzir u kontekstu donošenja novog zakona te da premisa zakona neće biti ublažena.

Cijeli tekst Evaluacijskog izvješća za Republiku Hrvatsku objavljen je na mrežnim stranicama Vlade Republike Hrvatske https://vlada.gov.hr/sjednice/216-sjednica-vlade-republike-hrvatske-29028/29028