Početna
 

Proračun Povjerenstva za 2017. godinu

R 052 POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA

 IZVOR

PLAN ZA 2017.

GLAVA 052 05 POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA

11

5.077.393,00

A897001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

11

4.917.393,00

311

Plaće (bruto)

11

3.372.577,00

3111

Plaće za redovan rad

11

3.372.577,00

3113

Plaće za prekovremeni rad

11

0,00

312

Ostali rashodi za zaposlene

11

60.000,00

3121

Ostali rashodi za zaposlene

11

60.000,00

313

Doprinosi na plaće

11

584.816,00

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

11

523.816,00

3133

Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

11

61.000,00

321

Naknade troškova zaposlenima

11

130.000,00

3211

Službena putovanja

11

50.000,00

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

11

60.000,00

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

11

20.000,00

322

Rashodi za materijal i energiju

11

120.000,00

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

11

40.000,00

3223

Energija

11

70.000,00

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

11

5.000,00

3225

Sitan inventar i auto gume

11

5.000,00

323

Rashodi za usluge

11

567.000,00

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

11

90.000,00

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

11

30.000,00

3233

Usluge promidžbe i informiranja

11

20.000,00

3234

Komunalne usluge

11

35.000,00

3235

Zakupnine i najamnine

11

80.000,00

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

11

2.000,00

3237

Intelektualne i osobne usluge

11

95.000,00

3238

Računalne usluge

11

170.000,00

3239

Ostale usluge

11

45.000,00

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

11

5.000,00

3241

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

11

5.000,00

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

11

21.000,00

3293

Reprezentacija

11

20.000,00

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

11

1.000,00

343

Ostali financijski rashodi

11

7.000,00

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

11

5.000,00

3433

Zatezne kamate

11

2.000,00

422

Postrojenja i oprema

11

50.000,00

4221

Uredska oprema i namještaj

11

25.000,00

4222

Komunikacijska oprema

11

10.000,00

4223

Oprema za održavanje i zaštitu

11

10.000,00

4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

11

5.000,00

 K897002 INFORMATIZACIJA POVJERENSTVA

 

160.000,00

412

Nematerijalna imovina

11

 0,00

4123

Licence

11

 0,00

422

Postrojenja i oprema

11

20.000,00

4221

Uredska oprema i namještaj

11

20.000,00

426

Nematerijalna proizvedena imovina

11

140.000,00

4262

Ulaganja u računalne programe

11

140.000,00