Početna
 

Smjernica i uputa

SMJERNICA I UPUTA

Predsjednici i članovi uprava trgovačkih društava koja su u većinskom državnom vlasništvu, kao obveznici u smislu članka 3. stavka 1. podstavka 41. ZSSI-a, ne mogu za vrijeme obnašanja te dužnosti, biti članovi uprava ili nadzornih odbora u bilo kojem drugom trgovačkom društvu pa tako ne mogu biti niti članovi uprava ili nadzornih odbora u povezanim trgovačkim društvima. 

Zabrana članstva u upravama i nadzornim odborima trgovačkih društava, obvezuje obveznike za vrijeme trajanja mandata te u razdoblju od 12 mjeseci od dana prestanka obnašanja javne dužnosti.

Obrazloženje 

Člankom 3. stavkom 1. podstavkom 41. ZSSI-a propisano je da su predsjednici i članovi uprava trgovačkih društava koja su većinskom državnom vlasništvu, obveznici u smislu odredbi navedenog Zakona. 

U provođenju zadaća iz svog djelokruga rada i nadležnosti, Povjerenstvo u aktualnom sazivu, utvrdilo je da je prethodni saziv Povjerenstva na svojoj 24. sjednici održanoj 14. travnja 2011.g., dao mišljenje povodom podnesenog zahtjeva predsjednika i članova uprave trgovačkog društva Croatia Osiguranje d.d., u kojem se tumači da „poslovi upravljanja koje obavljaju obveznici trgovačkih društava u povezanim društvima u smislu članka 473. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., u daljnjem tekstu ZTD) ne predstavljaju povredu zabrane članstva u upravnim tijelima i nadzornim odborima trgovačkih društava u smislu članka 14. stavka 1. ZSSI-a“.

Nadalje, Povjerenstvo u aktualnom sazivu, utvrdilo je da je prethodni saziv Povjerenstva na svojoj 25. sjednici održanoj 19. svibnja 2011.g., dao mišljenje povodom podnesenog zahtjeva predsjednika i članova uprave trgovačkog društva Hrvatska poštanska banka d.d., u kojem se također tumači da „poslovi upravljanja koje obavljaju obveznici trgovačkih društava u povezanim društvima, ne predstavljaju povredu zabrane članstva u upravnim tijelima i nadzornim odborima trgovačkih društava u smislu članka 14. stavka 1. ZSSI-a“.

Povjerenstvo u aktualnom sazivu, utvrdilo je da je prethodni saziv Povjerenstva i na svojoj 29. sjednici održanoj 29. rujna 2011.g., dao mišljenje povodom podnesenog zahtjeva državnog tajnika Ministarstva uprave u ime Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga  u kojem se tumači da su „predsjednik i članovi uprave jednog od trgovačkih društava koje je u većinskom državnom vlasništvu, po svojoj funkciji ujedno i članovi upravnih i nadzornih odbora u povezanim trgovačkim društvima, te da stoga obavljanjem funkcija u upravama i nadzornim odborima povezanih trgovačkih društava ne krše članak 14. stavak 1. ZSSI-a“.

U obrazloženjima gore navedenih mišljenja koja nose oznaku 711-I-106-01-M-12/11, 711-I-150-01-M-29/11 i 711-I-218-1-M-32/11, navodi se da se „obavljanje poslova u upravama i nadzornim odborima povezanih trgovačkih društava smatra integralnim dijelom poslova koji se kao dužnost obavljaju u smislu članka 3. stavka 1. podst avka 41. ZSSI-a.“

U provođenju postupaka iz svoje nadležnosti, Povjerenstvo u aktualnom sazivu, uočilo je da sukladno gore navedenim mišljenjima ranijeg saziva Povjerenstva, postoji praksa da obveznici u smislu članka 3. stavka 1. podstavka 41. ZSSI-a, istovremeno uz obavljanje dužnosti predsjednika ili člana uprave trgovačkog društava koje je u većinskom državnom vlasništvu, obavljaju i funkciju člana uprave ili člana nadzornog odbora u nekom od povezanih trgovačkih društava.

Stoga Povjerenstvo u aktualnom sazivu, donosi ovu smjernicu i uputu u cilju učinkovitog sprječavanja sukoba interesa i osiguranja postupanja u skladu sa Zakonom, obzirom da je u gore navedenim mišljenjima ranijeg saziva Povjerenstva, dano pogrešno tumačenje članka 14. stavka 1. ZSSI-a.

Ovu smjernicu i uputu Povjerenstvo donosi i ciljem uvažavanja načela i zahtjeva pravne sigurnosti u postupcima prema obveznicima koji istovremenim obnašanjem javne dužnosti u smislu članka 3. stavka 1. podstavka 41., ZSSI-a i obavljanjem funkcije člana uprave ili člana nadzornog odbora u nekom od povezanih trgovačkih društava, čine povedu članka  14. stavka 1. ZSSI-a,  

Člankom 14. ZSSI-a, propisano je da obveznici (u smislu odredbi navedenog Zakona) ne mogu biti članovi upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava.

Odredbama članka 14. ZSSI-a nije propisana bilo kakva iznimka od zabrane istovremenog obnašanja neke od javnih dužnosti iz članka 3. stavka 1. i stavka 2. ZSSI-a, i članstva u upravama ili nadzornim odborima trgovačkih društava, neovisno o njihovoj vlasničkoj strukturi. .

Člankom 473. ZTD-a, propisano je da su povezana trgovačka društva pravno samostalna društva koja u međusobnom odnosu mogu biti društvo koje u drugom društvu ima većinski udio ili većinsko pravo u odlučivanju, zatim mogu biti u odnosu ovisnog i vladajućeg društva, društva koncerna, društva s uzajamnim udjelima te društva povezana poduzetničkim ugovorima.

Navedena odredba ZTD-a, a niti bilo koja druga odredba tog ili bilo kojeg drugog Zakona, ne propisuje da je predsjednik ili član uprave jednog trgovačkog društva, ujedno po svom položaju član uprave ili nadzornog odbora u nekom od povezanih trgovačkih društava.

Obzirom da za istovremeno obnašanje bilo koje od dužnosti u smislu članka 3. stavka 1. i stavka 2. ZSSI-a, pa tako niti za obnašanje dužnosti predsjednika ili člana uprave trgovačkog društva koje je u većinskom državnom vlasništvu, Zakonom nije propisana iznimka od zabrane iz članka 14. stavka 1. ZSSI-a, upućuju se svi obveznici iz članka 3.stavka 1. podstavka 41. ZSSI-a da u odnosu na eventualno obavljanje funkcija u uprava i nadzornim odborima povezanih trgovačkih društava, usklade svoje postupanje, odnosno svoj status u skladu s tumačenjem koje je izloženo u ovoj smjernici i uputi.

Člankom 20. stavkom 3. ZSSI-a, propisano je da obveze koje za obveznika proizlaze iz članka 14. istog Zakona, počinju danom stupanja na dužnost i traju dvanaest mjeseci od dana prestanka obnašanja dužnosti.

Slijedom navedenog, zabrana članstva u upravama i nadzornim odborima drugih trgovačkih društava podjednako obvezuje predsjednike i članove uprava trgovačkih društava koja su u većinskom državnom vlasništvu, kao i sve druge obveznike u smislu ZSSI-a. Ova zabrana obvezuje za vrijeme trajanja obnašanja javne dužnosti predsjednika ili člana uprave trgovačkog društva koje je u većinskom državnom vlasništvu te u razdoblju od 12 mjeseci od prestanka obnašanja ove dužnosti

Ova smjernica i uputa, objavit će se na internetskim stranicama Povjerenstva, te će biti upućena predsjednicima i članovima uprava svih trgovačkih društava koja su u većinskom državnom vlasništvu.

 

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa