Početna
 

Odluka o utvrđivanju sadržaja novog obrasca IK dužnosnika

 

          Na osnovu članka 8. stavak 9. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj 26/11., 12/12., 126/12 i 48/13.- pročišćeni tekst Zakona – u daljnjem tekstu: ZSSI) i članka 27. Pravilnika o načinu rada i odlučivanja Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) na svojoj 79. sjednici održanoj 31. prosinca 2014. godine, donijelo je slijedeću

                                                                        Odluku

        1. Utvrđuje se sadržaj novog obrasca Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika. Obrazac Izvješća prilog je ove Odluke i čini njen sastavni dio.

 

        2. Dužnosnici i ostali obveznici podnošenja izvješća o imovinskom stanju iz članka 3. ZSSI-a, obvezni su podnositi izvješća o imovinskom stanju isključivo na elektronskom obrascu Izvješća koji je dostupan na internetskoj stranici Povjerenstva www.sukobinteresa.hr. Način popunjavanja obrasca Izvješća bit će detaljno utvrđen posebnom uputom koja će biti objavljena na internetskoj stranici Povjerenstva.

 

       3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a počinje se primjenjivati od 15. siječnja 2015. godine.

 

       4. Ova Odluka objavit će se u „Narodnim novinama“ i na internet stranici Povjerenstva.