Početna
 

Obavijest o godišnjoj obvezi podnošenja imovinske kartice za 2021.g. za sve obveznike koji su ujedno imali status dužnosnika sukladno Zakonu o sprječavanju sukoba interesa koji je bio na snazi do 25.12.2021.

Dana 25. prosinca 2021. g. stupio je na snagu novi Zakon o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ br. 143/21., dalje u tekstu: novi ZSSI).

Člankom 10. stavkom 4. novog ZSSI-a propisano da su obveznici dužni jednom godišnje podnositi imovinske kartice Povjerenstvu do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Sukladno navedenoj odredbi, svi obveznici dužni su podnijeti imovinsku karticu po isteku svake godine tijekom njihova mandata, najkasnije do 31. siječnja tekuće godine i to neovisno je li tijekom protekle godine došlo do promjene u podacima, koji su prijavljeni u prethodno podnesenoj imovinskoj kartici ili nije. Stoga novi ZSSI više ne predviđa nastanak bitne promjene u imovini kao osnovu za podnošenje imovinske kartice. 

Slijedom navedenog, obrazac imovinske kartice, u početnoj rubrici „Svrha podnošenja“ više ne predviđa opciju „Promjena“, već je omogućena opcija „Godišnja obveza podnošenja“, koju je potrebno odabrati prilikom podnošenja imovinske kartice u siječnju za prethodnu godinu, sukladno obvezi iz citiranog članka 10. stavka 4. novog ZSSI-a.

Oni obveznici podnošenja imovinske kartice (članak 3. stavak 1. točke 1.-39., stavak 2. i stavak 3. novog ZSSI-a), koji su netom prije stupanja na snagu novog ZSSI-a bili obveznici podnošenja imovinske kartice i na temelju prethodno važećeg Zakona o sprječavanju sukoba interesa (»Narodne novine«, br. 26/11., 12/12., 126/12., 48/13., 57/15. i 98/19., dalje u tekstu: stari ZSSI), sa stupanjem novog ZSSI-a na snagu preuzimaju obveze podnošenja imovinskih kartica,  sukladno odredbama članka 10. toga Zakona.

S obzirom da je novi ZSSI stupio na snagu u 2021. godini, već je za tu godinu nastala „godišnja obveza podnošenja“ imovinske kartice najkasnije do 31. siječnja 2022.g. za sve osobe koje su imale obvezu podnošenja imovinskih kartica sukladno starom ZSSI-u.

Iznimno, s obzirom na kasni datum stupanja na snagu novog ZSSI-a, smatrat će se da su obveznici ispunili „godišnju obvezu podnošenja“ imovinske kartice za 2021. g., ako su podnijeli imovinsku karticu obveznika sa svrhom „Promjena“ u razdoblju od 1. prosinca do 27. prosinca 2021. g. (kad je onemogućena svrha „Promjena“).

 Slijedom navedenog, upućuju se svi obveznici, koji su i do novog ZSSI-a podnosili Povjerenstvu imovinske kartice, da podnesu imovinsku karticu sa svrhom „Godišnja obveza podnošenja“ najkasnije 31. siječnja 2022.g.

Ovu imovinsku karticu iznimno ne moraju podnijeti obveznici koji su u prosincu 2021.g. podnijeli imovinsku karticu sa svrhom „Promjena“, pod pretpostavkom da su u istoj prijavili sve bitne promjene koje su nastale u 2021. godini. Ako su u međuvremenu, nakon podnošenja imovinske kartice, a do kraja 2021. g. nastale daljnje bitne promjene, obveznici mogu u siječnju podnijeti imovinsku karticu sa svrhom „Godišnja obveza podnošenja“.

Pritom se svi obveznici upozoravaju da, sukladno članku 14. stavku 1. ZSSI-a, ukoliko ne ispune obvezu podnošena imovinske kartice sukladno članku 10. stavku 4. ZSSI-a, više ne postoji prethodni pisani poziv Povjerenstva obvezniku da u dodatnom roku podnese imovinsku karticu, već će odmah nastati pretpostavke za pokretanje postupka protiv obveznika.

Naposljetku, obveznicima se ukazuje i da se 3. siječnja 2022. g. uvodi mogućnost podnošenja imovinske kartice s elektroničkim potpisom putem sustava eGrađani, u kojem slučaju nije potrebno, kao kod opcije s vlastoručnim potpisom, nakon podnošenja imovinske kartice elektroničkim putem, Povjerenstvu dostavljati ispisani i vlastoručno potpisani primjerak iste imovinske kartice.