Početna
 

Izvršene su dorade elektroničkog obrasca izvješća o imovinskom stanju dužnosnika te prateće Upute za popunjavanje obrasca izvješća o imovinskom stanju

Povjerenstvo je provelo određene manje dorade i dopune u elektroničkom obrascu imovinske kartice obveznika koji je u upotrebi od 31. svibnja 2021. g. te je u vezi s doradama obrasca dana 24. svibnja 2021. g. donijelo dopunjenu Uputu za popunjavanje obrasca imovinske kartice obveznika.

Potreba za predmetnim doradama i dopunama ukazala se kroz iskazane dvojbe obveznika, kao i učestale propuste u popunjavanju određenih rubrika obrasca imovinske kartice. Od bitnijih dopuna i dorada elektroničkog obrasca potrebno je istaknuti dopune rubrike „Subvencije/donacije/poticaji/stipendije“, kojima je uklonjena dvojba da se u navedenu rubriku uz primitke obveznika po ovoj osnovi, unose i primici članova obitelji čiju je imovinu obveznik dužan prijaviti, kao i primici koji su po ovoj osnovi stečeni za potrebe poslovanja poslovnih subjekata samostalne djelatnosti u kojima je obveznik odnosno bračni/izvanbračni drug ili životni partner obveznika vlasnik/nositelj.

Nadalje, potrebno je istaknuti dopunu i doradu rubrike „Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)“, sukadno kojima nedvojbeno proizlazi da je u ovu rubriku nužno prijaviti činjenicu da je obveznik ili član njegove obitelji čiju imovinu prijavljuje, vlasnik ili nositelj poslovnog subjekta samostalne djelatnosti (kao obrt, OPG i sl.), kao i udjele u društvima osoba, odnosno udjele u svim poslovnim subjektima, a ne samo udjele u temeljnom kapitalu trgovačkih društava koja imaju temeljni kapital.

Ujedno, potrebno je istaknuti da dorađeni elektronički obrazac nudi mogućnost unosa napomena koje se odnose na pojedine elemente imovine, u opcionalno polje koje se po potrebi može otvoriti u pojedinoj rubrici izvješća na koji se napomena odnosi.

S obzirom na navedeno, dopunjena Uputa za popunjavanje obrasca imovinske kartice obveznika sadrži izmjene i dopune sukladno izmjenama u obrascu, ali i određena dodatna objašnjenja načina prijave pojedinih okolnosti imovinskog stanja.

 

Uputu za popunjavanje imovinske kartice možete pronaći na sljedećoj poveznici Uputa za popunjavanje obrasca imovinske kartice obveznika | Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa (sukobinteresa.hr)