Početna
 

Rezultati pisanog dijela testiranja i Poziv na razgovor (intervju)

Rezultati pisanog dijela testiranja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ured Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa -stručni referent/ica u Uredu Povjerenstva – jedan izvršitelj/ica ("Narodne novine" broj 55/24) , su:

    br. šifre                          br. bodova I dio            br. bodova II dio (osnove poznavanja informatike)

    013                                     9                                           7

 

Komisija za provedbu javnog natječaja objavljuje:

 

POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)

 

Razgovor s komisijom (intervju) održati će se u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mislava 11/3 Zagreb (dvorišna zgrada), dana  03. srpnja 2023.g. (srijeda) prema slijedećem rasporedu:

- u 10.00 sati kandidat/kinja pod šifrom:         013

 

Pozvani kandidat/kinja su sa sobom dužni imati važeću identifikacijsku ispravu.

Smatrat će se da je kandidat koji nije pristupio razgovoru, povukao prijavu na javni natječaj.

Razgovor (intervju) provodi Komisija za provedbu javnog natječaja, a kroz razgovor Komisija utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinje za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

Rezultati razgovora (intervjua) vrednuju se bodovima. Nakon provedenog razgovora (intervjua) Komisija utvrđuje rang-listu kandidata/kinja prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu te sastavlja Izvješće o provedenom postupku koje s rang-listom kandidata/kinja dostavlja predstojnici Ureda Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

Predstojnica Ureda Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa donosi rješenje o prijmu u državnu službu izabranog/e kandidata/kinje. Rješenje će se dostaviti javnom objavom na web-stranici Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa i web-stranici središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose. Dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave na web-stranici središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.