Početna
 

Poziv na razgovor (intervju) za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ured Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa

Zagreb, 16. studenoga 2021.g.

 

Komisija za provedu Oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme (dalje: Komisija za provedbu oglasa), objavljenog dana 22. listopada 2021. godine na web stranicama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ministarstva pravosuđa i uprave te dana 25. listopada 2021.g. na portalu Moj posao, za prijam u državnu službu u Ured Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Odjel za pripremu postupaka, izradu akata i suradnju,  za radno mjesto Savjetnik u Uredu Povjerenstva – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka duže odsutnog službenika, uz probni rad od 2 (dva) mjeseca, dana 16. studenoga 2021.g. objavljuje

 

POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)

 

kandidatima/kinjama koji su podnijeli pravovremene i uredne prijave te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete iz oglasa

 

Razgovor (intervju) će se održati u ponedjeljak, 22. studenoga 2021. godine,  u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa,  u Zagrebu, Ulica kneza Mislava 11/3 (dvorišna zgrada – prizemlje)

 

Raspored održavanja razgovora (intervjua):

- u 9.00 sati kandidat/kinja pod šifrom:         12

- u 9.20 sati kandidat/kinja pod šifrom:         13

- u 9.40 sati kandidat/kinja pod šifrom:         14

- u 10.00 sati kandidat/kinja pod šifrom:       15

- u 10.20 sati kandidat/kinja pod šifrom:       16

- u 10.40 sati kandidat/kinja pod šifrom:       24

- u 11.00 sati kandidat/kinja pod šifrom:       21

- u 11.20 sati kandidat/kinja pod šifrom:       20

- u 11.40 sati kandidat/kinja pod šifrom:       19

- u 13.30 sati kandidat/kinja pod šifrom:       18

- u 13.50 sati kandidat/kinja pod šifrom:       27

- u 14.10 sati kandidat/kinja pod šifrom:       28

- u 14.30 sati kandidat/kinja pod šifrom:       29

- u 14.50 sati kandidat/kinja pod šifrom:       30         

 

Kandidati/kinje će na dan objave poziva na razgovor (intervju) biti obaviješteni o dodijeljenoj šifri elektroničkom poštom na e-mail adresu koju su naveli u prijavi.

Svi kandidati/kinje dužni su sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti razgovoru (intervjuu).

Ukoliko kandidat/kinja ne pristupi razgovoru (intervjuu), smatrat će se da je povukao/la prijavu na oglas i više se neće smatrati kandidatom/kinjom.

Razgovor (intervju) provodi Komisija za provedbu oglasa, a kroz razgovor Komisija utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, bitne za obavljanje poslova radnog mjesta, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinje za rad u državnoj službi te stečeno iskustvo i rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

U okviru utvrđivanja potrebnog znanja, razmatra se upoznatost kandidata/kinje s odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12. i 48/13., 57/15. i 98/19.).

Rezultati razgovora (intervjua) vrednuju se bodovima. Nakon provedenog razgovora (intervjua) Komisija utvrđuje rang-listu kandidata/kinja prema broju bodova ostvarenih na razgovoru (intervjuu) te sastavlja Izvješće o provedenom postupku koje s rang-listom kandidata/kinja dostavlja predstojniku Ureda Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

Predstojnik Ureda Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa donosi rješenje o prijmu u državnu službu izabranog/e kandidata/kinje, koje se dostavlja svim kandidatima/kinjama.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave mpu.gov.hr i web stranici Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa www.sukobinteresa.hr.

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.

Kandidat/kinja ima pravo žalbe na rješenje o prijmu izabranog kandidata/kinje. Žalba se podnosi Odboru za državnu službu u roku 15 dana od dana primitka rješenja te ista ne odgađa izvršenje rješenja.

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                           Komisija za provedbu oglasa