Početna
 

Popis gospodarskih subjekata s kojima su članovi Povjerenstva ili s njima povezane osobe, sukladno Zakonu o javnoj nabavi, u sukobu interesa

 

Sukladno članku 76. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi, u smislu toga Zakona sukob interesa između naručitelja i gospodarskog subjekta obuhvaća situacije kada predstavnici naručitelja ili pružatelja usluga službe nabave koji djeluje u ime naručitelja, koji su uključeni u provedbu postupka javne nabave ili mogu utjecati na ishod tog postupka, imaju, izravno ili neizravno, financijski, gospodarski ili bilo koji drugi osobni interes koji bi se mogao smatrati štetnim za njihovu nepristranost i neovisnost u okviru postupka, a osobito:

 

1. ako predstavnik naručitelja istodobno obavlja upravljačke poslove u gospodarskom subjektu, ili

2. ako je predstavnik naručitelja vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu toga gospodarskog subjekta s više od 0,5 %.

 

Sukladno članku 76. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi, predstavnikom naručitelja u smislu ovih odredbi smatra se:

1. čelnik te član upravnog, upravljačkog i nadzornog tijela naručitelja

2. član stručnog povjerenstva za javnu nabavu

3. druga osoba koja je uključena u provedbu ili koja može utjecati na odlučivanje naručitelja u postupku javne nabave, i

4. osobe iz točaka 1., 2. i 3. ovoga stavka kod pružatelja usluga nabave koji djeluju u ime naručitelja.

 

Sukladno članku 76. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi, gospodarskim subjektom u smislu ovih odredbi smatra se ponuditelj, član zajednice i podugovaratelj.

Na temelju članka 77. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi, odredba članka 76. stavka 1. toga Zakona primjenjuje se na odgovarajući način na srodnike po krvi u pravoj liniji ili u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, srodnike po tazbini do drugog stupnja, bračnog ili izvanbračnog druga, bez obzira na to je li brak prestao, te posvojitelje i posvojenike (u daljnjem tekstu: povezane osobe) predstavnika naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ovoga Zakona (čelnika te člana upravnog, upravljačkog i nadzornog tijela naručitelja).

Sukladno članku 77. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi, sukob interesa iz članka 76. stavka 1. točke 2. u vezi s člankom 77. stavkom 1. toga Zakona iznimno ne postoji ako je povezana osoba predstavnika naručitelja poslovne udjele, dionice odnosno druga prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu gospodarskog subjekta s više od 0,5 % stekla u razdoblju od najmanje dvije godine prije imenovanja odnosno stupanja na dužnost predstavnika naručitelja s kojim je povezana.

Sukladno članku 79. Zakona o javnoj nabavi, sukob interesa iz članka 76. stavka 1. točke 1. toga Zakona ne postoji ako predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ovoga Zakona ili s njim povezana osoba iz članka 77. stavka 1. ovoga Zakona obavlja upravljačke poslove u gospodarskom subjektu po položaju, odnosno kao službeni predstavnik nekog naručitelja, a ne kao privatna osoba.

Na temelju članka 75. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16.), javni naručitelji je obvezan poduzeti prikladne mjere da učinkovito spriječi, prepozna i ukloni sukobe interesa u vezi s postupkom javne nabave kako bi se izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja i osiguralo jednako postupanje prema svim gospodarskim subjektima.

Na temelju članka 254. stavka 1. točke 5. Zakona o javnoj nabavi, javni naručitelj može isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako se sukob interesa u smislu toga Zakona ne može učinkovito ukloniti drugim, manje drastičnim mjerama.

Slijedom navedenog, sukladno obvezi propisanoj člankom 80. stavkom 2. Zakona o javnoj nabavi, objavljuje se Popis gospodarskih subjekata s kojima su članovi Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, kao predstavnici naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ili s njima povezane osobe iz članka 77. stavka 1. istog Zakona u sukobu interesa:

- M TRANSPORTI I OTPREMNIŠTVO d.o.o. iz Zagreba, Rebar 23, OIB: 13785966893;

- TE-MARINE d.o.o. iz Zagreba, Trg svibanjskih žrtava 1995. br. 2, OIB 58003854845;

- QUEEN CRUISES d.o.o. iz Splita, Mediteranskih igara 5, OIB: 05950305179;

- MANUFAKTURA j.d.o.o. iz Zagreba, Kuhačeva 9, OIIB: 04705051663;

- PROFLEX j.d.o.o. iz Zagreba, Kuhačeva 9, OIB: 22720204296;

- HOT BOX j.d.o.o. iz Zagreba, Kuhačeva 9, OIB: 65809436693;

- MERIDIAN NEKRETNINE d.o.o. iz Zagreba, Wickerhauserova 14, OIB: 56475440670;

- BRINTEL d.o.o. iz Zagreba, Kolarova 13, OIB: 12409719256;

- Odvjetnički ured Hrvoje Matić, Zagreb, Petrova 182, OIB: 42148932429 (u odnosu na nabavu usluga koje nisu člankom 30. Zakona o javnoj nabavi izuzete od primjene toga Zakona);

- VULIN I ILEKOVIĆ d.o.o. iz Zagreba, Cvjetna cesta 21, OIB: 81771295652.”