Početna
 

Županijska uprava za ceste

Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Tip pravne osobe: 
Ustanova ili izvanproračunski fond
OIB: 
17330552245
Adresa: 
Belajske Poljice
Grad: 
Karlovac
Upravno tijelo: 
Upravno vijeće
Odluka predstavničkog tijela: 
Oodluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Karlovačku županiju od 26.05.2011. i Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Karlovačku županiju od 4.6.2014.
Objava i stupanje na snagu: 
Glasnik Karlovačke županije br. 19/11. - na snazi od 4.6.2011. u pogledu ustanova toč. 1. - 4. Odluke iz 2011. i Glasnik Karlovačke županije br. 23b/14. - na snazi od 12.6.2014. za sve ostale ustanove