Početna
 

Dom zdravlja Varaždinske županije

Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Tip pravne osobe: 
Ustanova ili izvanproračunski fond
OIB: 
04489447850
Adresa: 
Kolodvorska 20
Grad: 
Varaždin
Upravno tijelo: 
Upravno vijeće
Odluka predstavničkog tijela: 
Odluka o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Varaždinsku županiju u smislu Zaskona o sprječavanju sukoba interesa od 27.6.2011.
Objava i stupanje na snagu: 
Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 22/11. - na snazi od 7.7.2011.