Početna
 

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE ZA DARSKE ŽUPANIJE - pravna osoba za upravljanje, građenje, rekonstrukciju i održavanje županijskih i lokalnih cesta

Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Tip pravne osobe: 
Ustanova ili izvanproračunski fond
OIB: 
40243311947
Adresa: 
Zrinsko-Frankopanska 10/2
Grad: 
Zadar
Upravno tijelo: 
Upravno vijeće
Odluka predstavničkog tijela: 
Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Zadarsku županiju od 15.7.2011.
Objava i stupanje na snagu: 
Službeni glasnik Zadarske županije br. 18/11. - na snzi od 23.7.2011.