Početna
 

Proračun Povjerenstva za 2018. nakon preraspodjele i rebalansa

 

PLAN ZA 2018.

PRORAČUN NAKON PRERASPODJELE

PRORAČUN NAKON REBALANSA

R 052   POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA

 052 05 POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA

5.393.740,00

5.393.740,00

5.393.740,00

A897001   ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

5.183.740,00

5.133.740,00

5.133.740,00

31

Rashodi za   zaposlene

4.228.740,00

4.068.740,00

4.013.740,00

311

Plaće   (bruto)

3.523.340,00

3.363.340,00

3.363.340,00

3111

Plaće za   redovan rad

3.523.340,00

3.363.340,00

3.363.340,00

3113

Plaće za   prekovremeni rad

0,00

0,00

0,00

312

Ostali   rashodi za zaposlene

70.000,00

70.000,00

55.000,00

3121

Ostali   rashodi za zaposlene

70.000,00

70.000,00

55.000,00

313

Doprinosi   na plaće

635.400,00

635.400,00

595.400,00

3132

Doprinosi   za obvezno zdravstveno osiguranje

565.000,00

565.000,00

525.000,00

3133

Doprinosi   za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

70.400,00

70.400,00

70.400,00

32

Materijalni   rashodi

888.000,00

998.000,00

1.008.000,00

321

Naknade   troškova zaposlenika

135.000,00

165.000,00

185.000,00

3211

Službena   putovanja

55.000,00

85.000,00

105.000,00

3212

Naknade za   prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

60.000,00

60.000,00

60.000,00

3213

stručno   usavršavanje zaposlenika

20.000,00

20.000,00

20.000,00

322

Rashodi za   materijal i energiju

135.000,00

135.000,00

135.000,00

3221

Uredski   materijal i ostali materijalni rashodi

40.000,00

40.000,00

40.000,00

3223

Energija

70.000,00

70.000,00

70.000,00

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

5.000,00

5.000,00

5.000,00

3225

Sitan   inventar i auto gume

20.000,00

20.000,00

20.000,00

323

Rashodi za   usluge

587.000,00

667.000,00

637.000,00

3231

Usluge   telefona, pošte i prijevoza

110.000,00

110.000,00

110.000,00

3232

Usluge   tekućeg i investicijskog održavanja

30.000,00

30.000,00

30.000,00

3233

Usluge   promidžbe i informiranja

20.000,00

20.000,00

20.000,00

3234

Komunalne   usluge

35.000,00

35.000,00

25.000,00

3235

Zakupnine   i najamnine

80.000,00

80.000,00

80.000,00

3236

Zdravstvene   i veterinarske usluge

2.000,00

12.000,00

12.000,00

3237

Intelektualne   i osobne usluge

95.000,00

95.000,00

95.000,00

3238

Računalne   usluge

170.000,00

200.000,00

200.000,00

3239

Ostale   usluge

45.000,00

85.000,00

65.000,00

324

Naknade   troškova osobama izvan radnog odnosa

5.000,00

5.000,00

5.000,00

3241

Naknade   troškova osobama izvan radnog odnosa

5.000,00

5.000,00

5.000,00

329

Ostali   nespomenuti rashodi poslovanja

26.000,00

26.000,00

46.000,00

3293

Reprezentacija

25.000,00

25.000,00

45.000,00

3299

Ostali   nespomenuti rashodi poslovanja

1.000,00

1.000,00

1.000,00

34

Financijski   rashodi

7.000,00

7.000,00

7.000,00

343

Ostali   financijski rashodi

7.000,00

7.000,00

7.000,00

3431

Bankarske   usluge i usluge platnog prometa

5.000,00

5.000,00

5.000,00

3433

Zatezne   kamate

2.000,00

2.000,00

2.000,00

42

Rashodi za   nabavu proizvedene dugotrajne imovine

60.000,00

60.000,00

105.000,00

422

Postrojenje   i oprema

60.000,00

60.000,00

105.000,00

4221

Uredska   oprema i namještaj

20.000,00

20.000,00

65.000,00

4222

Komunikacijska   oprema

25.000,00

25.000,00

25.000,00

4223

Oprema za   održavanje i zaštitu

10.000,00

10.000,00

10.000,00

4227

Uređaji,   strojevi i oprema za ostale namjene

5.000,00

5.000,00

5.000,00

 K897002 INFORMATIZACIJA POVJERENSTVA

210.000,00

260,000,00

260.000,00

412

Nematerijalna   imovina

45.000,00

45.000,00

45.000,00

4123

Licence

45.000,00

45.000,00

45.000,00

422

Postrojenja   i oprema

145.000,00

145.000,00

145.000,00

4221

Uredska   oprema i namještaj

145.000,00

145.000,00

145.000,00

426

Nematerijalna   proizvedena imovina

20.000,00

70.000,00

70.000,00

4262

Ulaganja u   računalne programe

20.000,00

70.000,00

70.000,00