Početna
 

Proračun Povjerenstva za 2016. godinu

R 052 POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA

IZVOR

PLAN ZA 2016.

GLAVA 05 POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA

 

4.725.695,00

A897001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

 

4.603.280,00

311

Plaće (bruto)

11

3.217.580,00

3111

Plaće za redovan rad

11

3.217.580,00

3113

Plaće za prekovremeni rad

11

0,00

312

Ostali rashodi za zaposlene

11

20.000,00

3121

Ostali rashodi za zaposlene

11

20.000,00

313

Doprinosi na plaće

11

552.700,00

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

11

495.150,00

3133

Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

11

57.550,00

321

Naknade troškova zaposlenima

11

110.000,00

3211

Službena putovanja

11

40.000,00

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

11

60.000,00

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

11

10.000,00

322

Rashodi za materijal i energiju

11

105.000,00

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

11

30.000,00

3223

Energija

11

60.000,00

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

11

5.000,00

3225

Sitan inventar i auto gume

11

10.000,00

323

Rashodi za usluge

11

540.000,00

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

11

100.000,00

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

11

20.000,00

3233

Usluge promidžbe i informiranja

11

10.000,00

3234

Komunalne usluge

11

30.000,00

3235

Zakupnine i najamnine

11

80.000,00

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

11

0,00

3237

Intelektualne i osobne usluge

11

90.000,00

3238

Računalne usluge

11

180.000,00

3239

Ostale usluge

11

30.000,00

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

11

2.000,00

3241

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

11

2.000,00

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

11

21.000,00

3293

Reprezentacija

11

20.000,00

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

11

1.000,00

343

Ostali financijski rashodi

11

7.000,00

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

11

5.000,00

3433

Zatezne kamate

11

2.000,00

422

Postrojenja i oprema

11

28.000,00

4221

Uredska oprema i namještaj

11

10.000,00

4222

Komunikacijska oprema

11

10.000,00

4223

Oprema za održavanje i zaštitu

11

5.000,00

4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

11

3.000,00

 K897002 INFORMATIZACIJA POVJERENSTVA

 

122.415,00

412

Nematerijalna imovina

11

3.500,00

4123

Licence

11

3.500,00

422

Postrojenja i oprema

11

16.500,00

4221

Uredska oprema i namještaj

11

16.500,00

426

Nematerijalna proizvedena imovina

11

102.415,00

4262

Ulaganja u računalne programe

11

102.415,00