Početna
 

Poziv na razgovor (intervju) za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ured Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa

Zagreb, 28. siječnja 2021.g.

 

Komisija za provedu Oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme (dalje: Komisija za provedbu oglasa), broj 711I-70-KD-22-20/21-05-6 objavljenog dana 14. siječnja 2021. godine na web stranicama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Ministarstva pravosuđa i uprave, za prijam u državnu službu u Ured Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Odjel za provjeru imovinske kartice i vođenje registara,  za radno mjesto Savjetnik u Uredu Povjerenstva – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka duže odsutnog službenika, uz probni rad od 2 (dva) mjeseca, dana 28. siječnja 2021.g.objavljuje

 

POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)

 

kandidatima/kinjama koji su podnijeli pravovremene i uredne prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete iz oglasa

Razgovor (intervju) će se održati

u srijedu, dana 3. veljače 2021. godine,  u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa,  u Zagrebu, Ulica kneza Mislava 11/3 (dvorišna zgrada – prizemlje)

 prema dolje navedenom rasporedu:

 

-          od 10,00 do 11,00 sati

kandidati/kinje pod šifrom :  196 ,  220 ,  226 ,  243 ,

 

-          od 11,00 do 12,00 sati

kandidati/kinje pod šifrom :  321 ,  322 ,  323 ,  324

 

-          od 12,00 do 13,00 sati

kandidati/kinje pod šifrom :  341 ,  373 ,  374 ,  375

 

-          od 13,00 do 13,30 sati

kandidati/kinje pod šifrom :  376 ,  377 .

 

 

Kandidati/kinje će na dan objave poziva na razgovor (intervju) biti obaviješteni o dodijeljenoj šifri elektroničkom poštom na e-mail adresu koju su naveli u prijavi.

 

Svi kandidati/kinje dužni su sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti razgovoru (intervjuu).

Ukoliko kandidat/kinja ne pristupi razgovoru (intervjuu), smatrat će se da je povukao/la prijavu na oglas i više se neće smatrati kandidatom/kinjom.

Razgovor (intervju) provodi Komisija za provedbu oglasa, a kroz razgovor Komisija utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, bitne za obavljanje poslova radnog mjesta, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinje za rad u državnoj službi te stečeno iskustvo i rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

U okviru utvrđivanja potrebnog znanja, razmatra se temeljna upoznatost kandidata/kinje s odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12. i 48/13., 57/15. i 98/19.).

Rezultati razgovora (intervjua) vrednuju se bodovima. Nakon provedenog razgovora (intervjua) Komisija utvrđuje rang-listu kandidata/kinja prema broju bodova ostvarenih na razgovoru (intervjuu) te sastavlja Izvješće o provedenom postupku koje s rang-listom kandidata/kinja dostavlja predstojniku Ureda Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu. Predstojnik Ureda Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa donosi rješenje o prijmu u državnu službu izabranog/e kandidata/kinje, koje se dostavlja svim kandidatima/kinjama.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave mpu.gov.hr i web stranici Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa www.sukobinteresa.hr.

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.

Kandidat/kinja ima pravo žalbe na rješenje o prijmu izabranog kandidata/kinje. Žalba se podnosi Odboru za državnu službu u roku 15 dana od dana primitka rješenja te ista ne odgađa izvršenje rješenja.

Ovaj poziv objavljuje se na web-stranici Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, sukladno odredbama objavljenog Oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme.   

                                                                           

                                                                                                                                                                                  Komisija za provedbu oglasa