Početna
 

Rezultati pisanog dijela testiranja i poziv na razgovor (intervju)

Komisija za provedbu Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ured Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa u Odjel za pripremu postupaka, izradu akata i suradnju - savjetnik/ica u Uredu Povjerenstva – 1 izvršitelj/ica, i Odjel za provjeru izvješća o imovinskom stanju i vođenje registara - savjetnik/ica u Uredu Povjerenstva – 1 izvršitelj/ica (javni natječaj objavljen u „Narodnim novinama“, broj 138/2023 od 17. studenog 2023.g., dalje Komisija) objavljuje:

- Rezultati pisanog dijela:

br. šifre:                                  broj bodova:

 

007                                         9,5                             

009                                         9,5

010                                         5

011                                         6,5

015                                         9

016                                         8,5

018                                         6,5

020                                         6,5

021                                         5,5

022                                         6,5

023                                         5,5

028                                         7,5

031                                         7

034                                         6,5

035                                         8,5

 

Sukladno članku 14. stavku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi  javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi na razgovor (intervju) Komisija poziva kandidate koji su ostvarili ukupno najviše bodova u prvoj fazi testiranja i to 10 kandidata za svako radno mjesto, uključujući sve kandidate koji po ostvarenim bodovima dijele 10. mjesto. S kandidatima koji su se prijavili na natječaj za oba radna mjesta provest će se jedan razgovor (intervju). Komisija slijedom navedenog objavljuje:

 

POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)

 

Razgovor s komisijom (intervju) održati će se u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mislava 11/3 Zagreb (dvorišna zgrada), dana 22. veljače (četvrtak) 2024.g. prema slijedećem rasporedu:

br. šifre:                                  u koliko sati:

007                                9:00 sati                               

009                                9:30 sati

015                              10:00 sati

016                              10:30 sati

035                              11:00 sati

028                              11:30 sati

031                              12:00 sati

011                              13:30 sati

018                              14:00 sati

020                              14:30 sati

022                              15:00 sati

034                              15:30 sati

 

Pozvani kandidat/kinja su sa sobom dužni imati važeću identifikacijsku ispravu.

Smatrat će se da je kandidat koji nije pristupio razgovoru, povukao prijavu na javni natječaj.

Razgovor (intervju) provodi Komisija za provedbu javnog natječaja, a kroz razgovor Komisija utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinje za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

Rezultati razgovora (intervjua) vrednuju se bodovima. Nakon provedenog razgovora (intervjua) Komisija utvrđuje rang-listu kandidata/kinja prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu te sastavlja Izvješće o provedenom postupku koje s rang-listom kandidata/kinja dostavlja predstojnici Ureda Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

Predstojnica Ureda Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa donosi rješenje o prijmu u državnu službu izabranog/e kandidata/kinje. Rješenje će se dostaviti javnom objavom na web-stranici Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa i web-stranici središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose. Dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave na web-stranici središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.