Početna
 

Kratke upute za podnošenje izvješća o imovinskom stanju

Izvješće o imovinskom stanju podnosi se isključivo popunjavanjem elektroničkog obrasca koji je objavljen na internetskoj stranici Povjerenstva www.sukobinteresa.hr i podnošenjem u propisanom obliku.

Mogućnost podnošenja izvješća o imovinskom stanju imaju samo korisnici uneseni u registar dužnosnika. Dužnosnik je u mogućnosti podnijeti izvješće o imovinskom stanju samo ako je prethodno izvješće o imovinskom stanju podneseno u propisanom obliku i nad istim proveden postupak prethodne provjere.

Svaki dužnosnik, da bi mogao podnijeti izvješće o imovinskom stanju, mora imati otvoren korisnički račun. U tu svrhu, u obvezi je podnijeti zahtjev za otvaranjem korisničkog računa putem obrasca koji se nalazi na internetskoj stranici Povjerenstva, link: https://www.sukobinteresa.hr/user.

Zahtjev je potrebno ispravno popuniti, potpisati i ovjeriti od strane pravne osobe u kojoj dužnosnik obnaša dužnost te poslati poštom na adresu Povjerenstva.

U zahtjevu je potrebno navesti e-mail adresu (tzv „registracijski mail“) koja će dužnosniku služiti za elektroničku komunikaciju s Povjerenstvom (primanje obavijesti o korisničkom računu i podsjetnika na podnošenje izvješća) te kao korisničko ime za pristup korisničkom računu. Potrebno je odrediti e-mail adresu koja će dužnosniku uvijek biti dostupna, pa i nakon kraja mandata, radi mogućnosti podnošenja izvješća o imovinskom stanju i drugih obveza. Stoga se preporuča koristiti privatne e-mail adrese (npr. gmail i sl.)

Nakon što zahtjev za otvaranjem korisničkog računa bude uspješno obrađen, na e-mail adresu navedenu u zahtjevu dužnosniku će biti upućen e-mail s korisničkim imenom kao i uputa za određivanje lozinke.

Pri ispunjavanju obrasca za podnošenje imovinskog stanja preporučeno je koristiti stolno ili prijenosno računalo s jednim od sljedećih preglednika:

 • Internet Explorer 10+
 • Microsoft Edge
 • Chrome v35+
 • Opera v24+
 • Safari 5.1
 • Firefox v32+

Prilikom pripreme obrasca izvješća o imovinskom stanju dužnosnika, web rješenje provjerava postoji li prethodno izvješće podneseno na elektronskom obrascu.

U slučaju da je dužnosnik već ranije podnio takvo izvješće o imovinskom stanju, posljednje podneseno izvješće će biti automatski dohvaćeno, a obrazac će biti pretpopunjen podacima iz posljednjeg izvješća.

Uneseni podaci na obrascu automatski se spremaju svake 3 minute, o čemu upozorava posebna obavijest koja se pojavljuje na zaslonu računala.

Nakon popunjavanja obrasca izvješća o imovinskom stanju i pritiskom opcije „Provjeri da li je obrazac ispravno popunjen”, ako je obrazac ispravno i potpuno popunjen, dužnosniku se omogućuje kontrola unesenih podataka u pdf formatu. Pdf format koji se generira prije slanja u svrhu kontrole nije predviđen za ispis, vlastoručni potpis i podnošenje.

U ovom trenutku dužnosnik je pritiskom na opciju „Nastavi uređivati” u mogućnosti nastaviti unos ili izmjenu podataka u obrascu.

Ako obrazac nije ispravno popunjen u trenutku kada podnositelj odabere potpisivanje i podnošenje, na naslonu računala pojavljuje se popis pogrešno ili nepotpuno ispunjenih polja, koje dužnosnik treba ispraviti ili dopuniti, nakon čega ponavlja aktiviranje opcije „Provjeri da li je obrazac ispravno popunjen” te bira između opcija “Nastavi uređivati” odnosno “Pošalji”.

Izvješće o imovinskom stanju, nakon što je pravilno i potpuno popunjen elektronički obrazac, može se podnijeti na dva načina i to podnošenjem poštom vlastoručno potpisanog, ispisanog PDF-a izvješća koje je prethodno poslano elektronički ili podnošenjem popunjenog obrasca izvješća s elektroničkim potpisom.

Ako dužnosnik odabere opciju podnošenja izvješća s vlastoručnim potpisom, izvješće o imovinskom stanju najprije se šalje u elektroničkom obliku u sustav Povjerenstva, a dužnosnik se preusmjerava na korisnički račun gdje je u mogućnosti pratiti promjenu statusa podnesenog izvješća i ispisati poslano izvješće u PDF formatu. Ujedno, dužnosnik će zaprimiti poslano izvješće o imovinskom stanju u PDF formatu na adresu njegova registracijskog maila. Isti PDF generiran u korisničkom računu ili zaprimljen na mail, potrebno je ispisati, vlastoručno potpisati i ovjeriti na niže opisani način.

Nakon ispisa izvješća o imovinskom stanju dužnosnik svojim potpisom na obrascu jamči da su podatci koje je unio u obrazac istiniti i potpuni te da su u obrascu navedeni svi podatci o njegovoj imovini i stalnim prihodima te imovini njegova bračnog druga, izvanbračnog druga ili životnog partnera i malodobne djece.

U cilju osiguravanja od moguće zlouporabe identiteta dužnosnika, na obrascu izvješća o imovinskom stanju nužna je ovjera žigom i potpisom osobe ovlaštene za davanje pečata u pravnoj osobi u kojoj dužnosnik obnaša dužnost (dakle, ne čelni dužnosnik u tijelu, nego npr. glavni tajnik ministarstva, pročelnik u općini i sl.). Ovom ovjerom samo se potvrđuje identitet potpisnika odnosno dužnosnika koji podnosi izvješće, a za podatke navedene u obrascu odgovara isključivo dužnosnik koji ga podnosi. Ako je dužnosnik prestao obnašati dužnost, ovjera pravne osobe u kojoj je obnašao dužnost nije potrebna.

Ispisani, vlastoručno potpisani (i ovjereni tijekom mandata dužnosnika) obrazac izvješća o imovinskom stanju dužnosnika potrebno je u izvorniku, dostaviti Povjerenstvu osobno predajom u prijemnu pisarnicu Povjerenstva ili preporučeno poštom uz naznaku pošiljatelja, na adresu:

 • Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
 • Ulica kneza Mislava 11/3
 • 10000, Zagreb

Ako dužnosnik odabere opciju podnošenja izvješća s elektroničkim potpisom, iz elektroničkog obrasca će biti upućen na prijavu u sustav NIAS putem portala e-Građani, uz vjerodajnicu odgovarajuće sigurnosne razine, u kojem će moći izvršiti elektronički potpis XML dokumenta izvješća o imovinskom stanju. Nakon uspješnog elektroničkog potpisa, izvješće o imovinskom stanju bit će poslano u elektroničkom obliku u sustav Povjerenstva te se u tom trenutku smatra valjano podnesenim, odnosno ne podnosi se također i u ispisanom i vlastoručno potpisanom obliku. PDF elektronički potpisanog izvješća o imovinskom stanju preusmjerit će se u korisnički račun dužnosnika, ali samo u svrhu mogućnosti ispisa za njegove vlastite potrebe.

Povjerenstvo ni na koji način ne propisuje niti utječe na tehnički postupak elektroničke identifikacije i elektroničkog potpisivanja odnosno na određivanje mogućih vjerodajnica odgovarajuće sigurnosne razine, potrebnih za elektronički potpis, već je isto u nadležnosti Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva (kontakti: https://gov.hr/hr/pomoc/22 , https://rdd.gov.hr/kontakti/84 )

Ukoliko dužnosnik radi tehničkih poteškoća ili iz bilo kojeg drugog razloga odustane od elektroničkog potpisivanja izvješća o imovinskom stanju, može se vratiti u elektronički obrazac i izvješće o imovinskom stanju podnijeti Povjerenstvu slanjem istog u elektroničkom obliku uz vlastoručni potpis i ovjeru ispisanog PDF formata i dostavom istog Povjerenstvu.

 

VAŽNA NAPOMENA

S obzirom na činjenicu da je za popunjavanje obrasca izvješća o imovinskom stanju potreban cijeli niz podataka koji se odnose na imovinu dužnosnika i imovinu njegova bračnog druga, izvanbračnog druga ili životnog partnera i malodobne djece (u daljnjem tekstu: članovi obitelji), ukazujemo dužnosnicima na potrebu prikupljanja dokumentacije prije pristupa ispunjavanju obrasca izvješća iz koje će biti vidljivi sljedeći podatci:

 • osobni podatci dužnosnika i članova obitelji (uključujući i OIB),
 • kontakt podatci pravne osobe u kojoj obnaša dužnost (adresa, telefon, telefaks, e-mail);
 • točan datum početka mandata i predviđeni kraj mandata;
 • podatci o drugoj javnoj dužnosti za koju ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice ( naziv dužnosti, točan datum početka i završetka mandata, naziv i OIB i kontakt podaci pravne osobe: adresa, telefon, telefaks, e-mail);
 • podatci o poslovima koje dužnosnik obavlja tijekom obnašanja mandata (naziv radnog mjesta/funkcije; naziv, OIB i sjedište pravne osobe, iznos neto primitaka na mjesečnoj razini, datum početka i kraja obavljanja poslova);
 • podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije početka obnašanja mandata (naziv radnog mjesta/funkcije; naziv, OIB i sjedište pravne osobe, datum početka i kraja obavljanja poslova);
 • podatci o prihodima dužnosnika od dužnosti koju obnaša: 
  • o bruto i neto iznos mjesečne plaće ili
  • o iznos mjesečne volonterske naknade;
 • podatci o plaći bračnog druga, izvanbračnog druga ili životnog partnera (naziv i OIB poslodavca, bruto i neto isnos plaće na mjesečnoj razini);
 • podatci o ostalim prihodima dužnosnika i bračnog druga, izvanbračnog druga ili životnog partnera (vrsta primitka, pravna osnova primitka, naziv i OIB isplatitelja, neto iznos primitka);
 • podatci o subvencijama/donacijama/poticajima (naziv i OIB isplatitelja, neto iznos,) 
 • podatci o obvezama dužnosnika i članova obitelji (vrsta obveze, vjerovnik, nositelj obveze, iznos, valuta, godina zaduženja, rok vraćanja, iznos mjesećnog anuiteta, ugovorena kamatna stopa);
 • podatci o potraživanjima (vrsta potraživanja, iznos, vremenski raspon, ime i OIB dužnika), 
 • podatci o nekretninama (vrsta, država, mjesto, katastarska općina i katastarska čestica, broj ZK uloška, površina, približna tržišna vrijednost, način stjecanja, vlasnički udio);
 • podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar (vrsta, godina proizvodnje tip, oblik vlasništva, vrijednost i način stjecanja);
 • podaci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 kuna (vrsta, oblik vlasništva, vrijednost i način stjecanja);
 • podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima u poslovnim subjektima (vrsta; naziv, OIB i sjedište poslovnog subjekta; postotak i broj; vrijednost; oblik vlasništva, način stjecanja, podatke o izvršenom prijenosu prava raspolaganja na drugu osobu i podatci te osobe);
 • podatci o štednji (iznos, valuta, oblik vlasništva, način stjecanja),
 • podatci o ostalim članstvima dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama (naziv, OIB i sjedište pravne osobe, datum početka i prestanka članstva, funkcije).