Početna
 

Kratke upute za podnošenje izvješća o imovinskom stanju

Izvješće o imovinskom stanju podnosi se isključivo na elektronskom obrascu koji je objavljen na internetskoj stranici Povjerenstva www.sukobinteresa.hr.

Mogućnost podnošenja izvješća o imovinskom stanju imaju samo korisnici uneseni u registar kao dužnosnici. Dužnosnik je u mogućnosti podnijeti izvješće o imovinskom stanju samo ako ne postoji izvješće o imovinskom stanju koje je u procesu obrade.

Ukoliko dužnosnik iz nekog razloga nije unesen u registar dužnosnika i nema otvoren korisnički račun, u obvezi je podnijeti zahtjev za otvaranje korisničkog računa na obrascu koji se nalazi na internetskoj stranici Povjerenstva. Link: zahtjev

Zahtjev je potrebno ispravno popuniti, potpisati i ovjeriti od strane pravne osobe u kojoj dužnosnik obnaša dužnost te poslati poštom na adresu Povjerenstva. Ako je dužnosniku prestao mandat, ovjera od strane pravne osobe u kojoj je obnašao dužnost nije potrebna.

Nakon što zahtjev za otvaranjem korisničkog računa bude uspješno obrađen, na e-mail adresu navedenu u zahtjevu dužnosniku će biti upućen e-mail sa korisničkim imenom.

Pri ispunjavanju obrasca za podnošenje imovinskog stanja preporučeno je koristiti stolno ili prijenosno računalo sa jednim od sljedećih preglednika:

 • Internet Explorer 10+
 • Microsoft Edge
 • Chrome v35+
 • Opera v24+
 • Safari 5.1
 • Firefox v32+

Prilikom pripreme obrasca izvješća o imovinskom stanju dužnosnika, web rješenje provjerava da li postoji prethodno izvješće podneseno na elektronskom obrascu.

U slučaju da je dužnosnik već ranije podnio takvo izvješće o imovinskom stanju, posljednje podneseno izvješće će biti automatski dohvaćeno, a obrazac će biti pretpopunjen sa podacima iz posljednjeg izvješća.

Izvješće o imovinskom stanju sastoji se od više skupina rubrika u kojima se nalaze polja za unos podataka.

Prilikom popunjavanja obrasca izvješća dužnosnik je obvezan popuniti polja sa oznakom  , dok upis podataka u zelena polja nije obvezan.

Svi podatci o imovini dužnosnika, njegova bračnog druga/životnog partnera i malodobne djece (u daljnjem tekstu: članovi obitelji) su javni i Povjerenstvo ih objavljuje na svojoj internetskoj stranici.

Ne objavljuju se osobni podatci dužnosnika, članova njegove obitelji i ostalih osoba sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12- pročišćeni tekst).

Polja na obrascu sa podacima koji se ne objavljuju označena su znakom  .

Nakon ispravnog popunjavanja obrasca izvješća o imovinskom stanju i pritiskom opcije „Spremi“ podaci uneseni u obrazac se spremaju, a dužnosniku se omogućuje kontrola unesenih podataka u PDF formatu.
U ovom trenutku dužnosnik je pritiskom na opciju „Nastavi uređivati“ u mogućnosti nastaviti unos ili izmjenu podataka u obrascu, a pritiskom na opciju "Pošalji" završiti unos čime se izvješće o imovinskom stanju u elektronskom obliku šalje na obradu u Povjerenstvo, a dužnosnika preusmjerava na korisnički račun gdje je u mogućnosti pratiti promjenu stanja podnesenog izvješća ili ispisati izvješće u PDF formatu.

Bitno je napomenuti da spremanje podataka putem opcije „Spremi“ omogućuje i spremanje pojedinih rubrika obrasca izvješća, pod uvjetom da su sva polja tih rubrika u potpunosti i ispravno popunjena. U tom slučaju dužnosnik može kasnije nastaviti ispunjavati obrazac sve dok ga ne potvrdi pritiskom na opciju "Pošalji".

Nakon ispisa izvješća o imovinskom stanju dužnosnik svojim potpisom na obrascu jamči da su podatci koje je unio u obrazac istiniti i potpuni te da su u obrascu navedeni svi podatci o njegovoj imovini i stalnim prihodima te imovini njegova bračnog druga/životnog partnera i malodobne djece.

U cilju osiguravanja od moguće zlouporabe identiteta dužnosnika, obrazac izvešća potrebno je ovjeriti žigom i potpisom od strane ovlaštene osobe u pravnoj osobi u kojoj dužnosnik obnaša dužnost. Ako je dužnosniku prestao mandat, ovjera od strane pravne osobe u kojoj je obnašao dužnost nije potrebna.

Tako ispisani i ovjereni obrazac izvješća o imovinskom stanju potrebno je uz naznaku pošiljatelja dostaviti Povjerenstvu preporučeno poštom na adresu:

 • Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
 • Ulica kneza Mislava 11/3
 • 10000, Zagreb 

 

VAŽNA NAPOMENA

S obzirom na činjenicu da je za popunjavanje obrasca izvješća o imovinskom stanju potreban cijeli niz podataka koji se odnose na imovinu dužnosnika i imovinu njegova bračnog druga, izvanbračnog druga ili životnog partnera i malodobne djece (u daljnjem tekstu: članovi obitelji), ukazujemo dužnosnicima na potrebu prikupljanja dokumentacije prije pristupa ispunjavanju obrasca izvješća iz koje će biti vidljivi sljedeći podatci:

 • osobni podatci dužnosnika i članova obitelji (uključujući i OIB),
 • kontakt podatci pravne osobe u kojoj obnaša dužnost (adresa, telefon, telefaks, e-mail);
 • točan datum početka mandata i predviđeni kraj mandata;
 • podatci o drugoj javnoj dužnosti za koju ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice ( naziv dužnosti, točan datum početka i završetka mandata, naziv i OIB i kontakt podaci pravne osobe: adresa, telefon, telefaks, e-mail);
 • podatci o poslovima koje dužnosnik obavlja tijekom obnašanja mandata (naziv radnog mjesta/funkcije; naziv, OIB i sjedište pravne osobe, iznos neto primitaka na mjesečnoj razini, datum početka i kraja obavljanja poslova);
 • podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije početka obnašanja mandata (naziv radnog mjesta/funkcije; naziv, OIB i sjedište pravne osobe, datum početka i kraja obavljanja poslova);
 • podatci o prihodima dužnosnika od dužnosti koju obnaša: 
  • o bruto i neto iznos mjesečne plaće ili
  • o iznos mjesečne volonterske naknade;
 • podatci o plaći bračnog druga, izvanbračnog druga ili životnog partnera (naziv i OIB poslodavca, bruto i neto isnos plaće na mjesečnoj razini);
 • podatci o ostalim prihodima dužnosnika i bračnog druga, izvanbračnog druga ili životnog partnera (vrsta primitka, pravna osnova primitka, naziv i OIB isplatitelja, neto iznos primitka);
 • podatci o subvencijama/donacijama/poticajima (naziv i OIB isplatitelja, neto iznos,) 
 • podatci o obvezama dužnosnika i članova obitelji (vrsta obveze, vjerovnik, nositelj obveze, iznos, valuta, godina zaduženja, rok vraćanja, iznos mjesećnog anuiteta, ugovorena kamatna stopa);
 • podatci o potraživanjima (vrsta potraživanja, iznos, vremenski raspon, ime i OIB dužnika), 
 • podatci o nekretninama (vrsta, država, mjesto, katastarska općina i katastarska čestica, broj ZK uloška, površina, približna tržišna vrijednost, način stjecanja, vlasnički udio);
 • podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar (vrsta, godina proizvodnje tip, oblik vlasništva, vrijednost i način stjecanja);
 • podaci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 kuna (vrsta, oblik vlasništva, vrijednost i način stjecanja);
 • podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima u poslovnim subjektima (vrsta; naziv, OIB i sjedište poslovnog subjekta; postotak i broj; vrijednost; oblik vlasništva, način stjecanja, podatke o izvršenom prijenosu prava raspolaganja na drugu osobu i podatci te osobe);
 • podatci o štednji (iznos, valuta, oblik vlasništva, način stjecanja),
 • podatci o ostalim članstvima dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama (naziv, OIB i sjedište pravne osobe, datum početka i prestanka članstva, funkcije).