Početna
 

Dječji vrtić Šandrovac

Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Tip pravne osobe: 
Ustanova ili izvanproračunski fond
OIB: 
222403992918
Adresa: 
Bjelovarska 3a
Grad: 
Šandrovac
Upravno tijelo: 
Upravno vijeće
Odluka predstavničkog tijela: 
Odluka Općinskog vijeća Općine Šandrovac, klasa: 024-04/21-01/1 urbroj: 2123-05-01-21-1 od 10.12.2021.
Objava i stupanje na snagu: 
Osmog dana od objave u "Općinskom glasniku Općine Šandrovac"